Avfallshåndtering

Båtforeningen har satt opp søppelcontainere til bruk for medlemmer, og nøkkelen som du  får når du blir medlem passer til både vaktbu, toaletter og søppelcontainere. 

Båtforeningen er, jf. forurensningslovgivningen, ansvarlig og forpliktet til å sende inn  avfallsplan for båtforeningens virksomhet. Det er fylkesmannen som skal godkjenne denne.

Medlemmer i båtforeningen må nøye følge båtforeningens anvisninger.  

 

Arås båtforenings ansvisninger når det gjelder avfallshåndtering 

Tømming av båttoalett i havneområdet er strengt forbudt.  

Under lensing av vann plikter båteier å forsikre seg om at spillolje ikke blir lenset ut sammen  med bunnvannet.  

Båtforeningens avfallscontainere er bregnet på småavfall og skal ikke fylles opp med noe  annet. 

Det er ikke lov å sette avfall på utsiden av søppelcontainerene. 

Spesialavfall som ødelagte presenninger, farlig avfall fra båtpuss e.l. samt større ting ska ikke  legges i avfallsontainerne, men leveres på en av kommunens miljøstastjoner. 

Farlig avfall 

Produkter som brukes til stell og vedlikehold av båt kan inneholde miljøgifter som kan ha  skadelige effekter på livet i sjøen, men også på deg som båteier. Det er derfor viktig at du  følger følgende råd: 

 • Legg dekkeplast under båten før skraping/pussing av bunnstoff 
 • Bruk briller, maske og arbeidshansker 
 • Unngå innånding, hud og øyekontakt 
 • Våtpussing anbefales- eller bruk verktøy som er tilknyttet industristøvsuger Avfall fra skraping og pussing samt tilsølt materiale skal leveres mottak for farlig  avfall 
 • Samle tilsølte kluter ol. på brannsikkert sted 

Eksempler på miljøfarlig avfall som må transportere til en av kommunens miljøstasjoner: 

 • Drivstoffrester, bil- og båtpleiemidler 
 • rester av bunnstoff, maling, lim og lakk  
 • løsemidler  
 • rengjøringsmidler og rester av kjemikalier 
 • batterier 
 • spillolje og tjæreavfall 
 • white spirit og rødsprit 
 • propanflasker og brannslukkingsapparater 
 • oljefilter 
 • lyspærer og lysstoffrør 
 • kluter med linolje eller løsningsmidler 
 • blekemidler, klor, salmiakk 
 • emallasje for farlig avfall
 • Trykkimpregnert trevirke
 • PCB
 • Asbest