Renovasjon og avfallshåndtering

Båtforeningen har satt opp søppelcontainere til bruk for medlemmer og leietakere, og nøkkelen som du  får når du blir medlem, eller leietaker, passer til både vaktbu, toaletter og søppelcontainere. 

Båtforeningen er, jfr. forurensningslovgivningen, ansvarlig og forpliktet til å sende inn avfallsplan for båtforeningens virksomhet. Det er fylkesmannen som skal godkjenne denne.

Alle som ferdes på Arås brygge er forpliktet til å følge Arås båtforenings ansvisninger når det gjelder renovasjon og avfallshåndtering. Brudd på dette kan medføre kostnader.

Regler for avfallshåndtering i havna:

 • Tømming av båttoalett i havneområdet er strengt forbudt.

 

 • Under lensing av vann plikter båteier å forsikre seg om at spillolje ikke blir lenset ut sammen med bunnvannet.

 

 • Båtforeningens avfallscontainere er bregnet på småavfall og skal ikke fylles opp med noe annet. 

 

 • Det er ikke lov å sette avfall på utsiden av søppelcontainerene.

 

 • Spesialavfall som ødelagte presenninger, farlig avfall fra båtpuss e.l. samt større ting skal ikke legges i avfallsontainerne, men leveres på en av kommunens miljøstastjoner. 

 • Båtavfall (restavfall) legges i båtforeningens låste container eller tas med hjem. 

 

 • Medlemmer og Øyboere (jf. avtale 02.04.2014) plikter å anbringe miljøavfall som motorolje, oljefilter og batterier i båtforeningens etablerte mottak ved båtforeningens avfallscontainer.

 

Båtpussen gir mye farlig avfall

Produkter som brukes til stell og vedlikehold av båt kan inneholde miljøgifter som kan ha skadelige effekter på livet i sjøen, men kan også være skadelig for deg som båteier.

Følgende retningslinjer gjelder for farlig avfall på Arås brygge:

 • Legg dekkeplast under båten før skraping/pussing av bunnstoff

 • Bruk briller, maske og arbeidshansker

 • Unngå innånding, hud og øyekontakt

 • Våtpussing anbefales- eller bruk verktøy som er tilknyttet industristøvsuger

 • Avfall fra skraping og pussing samt tilsølt materiale skal leveres mottak for farlig avfall

 • Samle tilsølte kluter ol. på brannsikkert sted

 • Farlig avfall skal IKKE kastes i båtforeningens avfallscontainere, men leveres på Lofterød gjenvinningsstasjon eller en annen kommunal gjenvinningsstasjon. Vedkommende som eier avfallet, er selv ansvarlig for dette.

 

Eksempler på miljøfarlig avfall

Eksempler på annet miljøfarlig avfall som medlemmene må transportere til en av Vesars (www.vesar.no) gratis miljøstasjoner:

 • Drivstoffrester, bil- og båtpleiemidler

 • Rester av bunnstoff, maling, lim og lakk  

 • Løsemidler  

 • Rengjøringsmidler og rester av kjemikalier 

 • Alle typer batterier

 • Trykkimpregnert trevirke

 • Spillolje og tjæreavfall 

 • White spirit og rødsprit 

 • Propanflasker og brannslukkingsapparater 

 • Oljefilter 

 • Lyspærer og lysstoffrør 

 • Kluter med linolje eller løsningsmidler 

 • Blekemidler, klor, salmiakk 

 • Emallasje for farlig avfall

 • PCB

 • Asbest