Opphør av medlemsskap (leierett)

 

Oppsigelse av leierett (medlemskap)/båtplass

Medlemmer som sier opp sitt medlemskap i Arås båtforening har rett til å få tilbakebetalt innbetalte innskudd. 

Innskudd som er innbetalt før 01.03.2006 refunderes av Færder kommune etter melding fra styret i Arås båtforening. 

Innskudd som er innbetalt etter 01.03.2006 refunderes av Arås båtforening. 

Styret har fullmakt til å benytte innbetalt innskudd til dekning av ev. ubetalte fordringer.  

Ved oppsigelse av båtplass skal nøkkelen leveres tilbake til styret og depositumet refunderes.

Benytt skjemaet «Melding om opphør av medlemskap». 

 

Tap av leierett til båtplass (tap av medlemskap)

I Arås båtforening er leierett til båtplass og medlemskap knyttet sammen. Det vil si at når en søker får tildelt leierett til båtplass blir søkeren automatisk medlem av båtforeningen. Og motsatt, hvis et medlem sier opp leieretten, overfører leieretten eller mister leieretten, mister medlemmet samtidig medlemskapet.

Medlemmer med leierett som har folkeregistrert adresse utenfor kommunen eller som i mer enn ett – 1 år ikke har benyttet båtplassen, mister leieretten til båtplassen.

Et medlem kan fratas retten til å være medlem når et styreflertall finner at saklig og tilstrekkelig grunn foreligger. Grunn til slik eksklusjon kan være at medlemmet ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse til skade for foreningen eller dens medlemmer eller misligholder sine medlems- og betalingsforpliktelser. Før eksklusjon skal medlemmet gis skriftlig advarsel med rimelig frist til å uttale seg. Medlemmet skal deretter snarest underrettes i rekommandert brev om beslutningen, begrunnelsen samt ankemulighet til årsmøte. 

Privat utlån/utleie av båtplass kan føre til opphør av medlemskap.  

Ved tap av leierett til båtplass skal nøkkelen leveres tilbake til styret og depositumet refunderes. 

 

Når et medlem dør

Ved medlem med leieretts død, kan leieretten overføres til gjenlevende ektefelle, eller dokumentert samboer, forutsatt at vedkommende har folkeregistrert adresse i Færder kommune (Vedtektene §3). 

Styret ønsker å bli orientert så fort som mulig, og helst innen 3 måneder, etter et medlems dødsfall. Informasjonen kan sendes på e-post til: post@araas.no.