Opphør av medlemsskap / leierett

Et medlemskap følger kalenderåret. Opphør av medlemskap meldes til styret i Arås båtforening på fastsatt skjema innen 31. desember hvert år.

Benytt skjemaet «Melding om opphør av medlemsskap».

Innskudd som er innbetalt før 01.03.06 refunderes av Færder kommune etter melding fra  styret i båtforeningen.  

Innskudd eller del av innskudd som er innbetalt etter 01.03.06 refunderes av Arås  båtforening.  

Styret har fullmakt til å benytte innbetalt innskudd til dekning av ev. ubetalte fordringer.  

Et medlem kan fratas retten til å være medlem når et styreflertall finner at saklig og tilstrekkelig grunn foreligger.

Grunn til slik eksklusjon kan være at medlemmet ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse til skade for foreningen eller dens medlemmer eller misligholder sine medlems- og betalingsforpliktelser.

Før eksklusjon skal medlemmet gis skriftlig advarsel med rimelig frist til å uttale seg. Medlemmet skal deretter snarest underrettes i rekommandert brev om beslutningen, begrunnelsen samt ankemulighet til  årsmøtet.