Informasjon fra styret

Styret forbeholder seg rett til når som helst, og uten begrunnelse, å ta en båtplass tilbake mot tildeling av ny plass av tilsvarende størrelse.  

Dersom medlem (leietaker) ikke flytter båten etter skriftlig varsel fra utleier, vil det bli gjort  for medlemmets (leietakers) regning med tillegg av et administrasjonsgebyr på kr 2.000,- til  båtforeningen. 

Medlemmer med leierett som har folkeregistrert adresse utenfor kommunen eller som i mer  enn ett – 1 år ikke har benyttet båtplassen, mister leieretten til båtplassen. Styret kan  dispensere fra denne bestemmelse når særskilte grunner foreligger. Dette gjøres etter  forutgående skriftlig søknad til styret. 

Skulle offentlige inngrep, regulering, rettsavgjørelser, ekspropriasjon eller lignende forhindre  utleier i å fortsette sin virksomhet, eller å oppfylle denne avtales bestemmelser, kan  leietaker IKKE rette økonomiske eller andre krav mot utleier i den anledning. 

Legg inn e-post og mobilnummer på «Min side» i Havneweb 

Styret bruker e-post og sms til utsendelse av fakturaer og annen viktig informasjon til  medlemmer. 

Styret ber innstendig alle medlemmer om å legge inn en e-post adresse og et mobilnummer  vi kan nå deg som medlem på.

Hvis du selv ikke har epost eller mobil, har du kanskje noen nære familiemedlemmer som  har det og som kan påta seg å formidle informasjon som kommer fra båtforeningen. 

Styrets informasjonskanaler 

Styret benytter programmet Havneweb til drift av båtforeningen og som informasjonskanal  til medlemmer. Når man setter seg på venteliste (via Havneweb), og blir godkjent som  bruker, får man automatisk tilsendt brukerinformasjon for innlogging på «Min side» i  Havneweb. 

Arås båtforening har også en hjemmeside www.araas.no og en facebook-side som heter  «Arås brygge». 

Medlemmer plikter også å gjøre seg kjent med programmet Havneweb og da særlig «Min  side» og «Nytt fra Havna» samt å følge med på vår hjemmeside for å få med seg løpende  informasjon fra styret.