Dugnad

Medlemmer og leietakere av fremleieplasser og jolleplasser, plikter å delta vederlagsfritt på dugnader etter de innkallingene som styret setter opp (ref. vedtektene §12).

Dersom et medlem har lagt ut sin båtplass til fremleie og styret har funnet en leietaker, så slipper altså medlemmet å stille på dugnad, da er det leietaker av fremleid båtplass som har ansvaret for å møte til oppsatt dugnad.

Det legges opp til en hoved dugnad første uke i juni, og en en annen hoved dugnad i september. 

Øvrige dugnadsoppdrag gjennom andre tider av året utføres av medlemmer fra gjenstående pirer. 

Følgende er fritatt fra dugnader: styrets medlemmer, pirsjefer, valgkomite og et begrenset antall andre, fastsatt av styret. 

Dersom noen er fritatt for dugnad vil ikke vedkommende bli ført opp på dugnadslisten som lages i Havneweb.

Påminnelse om datoene for de to store dugnadene annonseres på den måten styret finner det hensiktsmessig. 

Til øvrige dugnader gjennom året blir det enkelte medlem kontaktet direkte.

Manglende oppmøte til dugnad (uansett grunn) innebærer et frikjøpsgebyr i.h.t. gjeldende betalingssatser av årsmøte (ref. vedtektene §12).

Påminnelse om datoene for de to store dugnadene annonseres på vår hjemmeside www.arås.no, på Havneweb under «Nytt fra Havna» og gjennom vår facebookside Arås Brygge. Det kan også være satt opp oppslag i havnen.  

Til øvrige dugnader gjennom året blir det enkelte medlem kontaktet direkte.  

Manglende oppmøte til dugnad (uansett grunn) innebærer et frikjøpsgebyr i.h.t. gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte (ref. vedtektene §12).

Dugnad i Arås båthavn
Dugnad i Arås båthavn 2022