Fortøyning


Regler for fortøyning i Arås Båthavn: 

 

 • Båt skal fortøyes med minst fire fortøyningsstrekk med gummi strekkavlastere, tilstrekkelig  dimensjonert. Se bilde nederst på siden.

 • Stålfjærer skal erstattes med gummistrekkavlastere. Dette for å hindre støy.

 • Stålsjakler i fortøyningsøye skal ikke benyttes. Fortøyningstau festes direkte i bryggens  fortøyningsøye. Dette for å hindre slitasje av galvanisering og redusere støy.

 • Fortøyningene skal være så stramme at båten ligger fritt mellom utrigger/fortøyningsbom,  med eller uten fendring. Bevegelser skal opptas av gummistrekkavlasterne.

 • Baugspyd må ikke stikke inn over bryggen til hinder for gående.

 • Daviter med eller uten jolle, utstikkende badeplattformer, store fendere osv. må ikke være  til hinder for andre båteieres navigering.

 • Fortøyningstau, løse fendere og lignende skal fjernes før vinterhalvåret av hensynet til  is/snøbrøyting.

 • Alle barduner, fall og skjøter på seilbåter skal sikres slik at de ikke slår i vinden.

 • For øvrig er leietager/medlem ansvarlig for at det benyttes frisk og riktig dimensjonert  fortøyningsmateriell.

 • Det er ikke tillatt å legge joller på pirene eller i strandkant. Joller må ikke være fortøyd slik  at de er til hinder for båttrafikk. Jolle som er fortøyd bak båt eller i daviter må sammen  med båtens lengde ikke overskride max mål for gjeldende båtplasstype.  Se Arås båtforenings reglement.

 • Leietager/medlem plikter å dekke alle nødvendige utgifter som utleier påføres dersom  fortøyningen ikke er forsvarlig.

 • Hvis båten skal dekkes med presenning skal det gjøres på en slik måte at vindfanget ikke økes og at det ikke oppstår støy fra presenningen.

 • Leietaker/medlem er ansvarlig for enhver skade som båten, dens fortøyninger eller  mannskap volder på bryggeanlegget, andres båter eller deler av havneanlegget. Oppstår  det skader på bryggeanlegg, skal dette så snart som mulig varsles til styret.

 • Avvik påtalt av pirsjef, eller styret, må snarest rettes. Hvis påtalte avvik ikke rettes innen  rimelig tidsfrist kan nødvendig oppgradering skje enten på båteiers kostnad eller at båten  bortvises.
Gummistrekk-avlaster
Du må benytte gummistrekk-avlaster tilpasset båtens størrelse.
Fortøyning arås
Tre tauet gjennom et "spleiset øye".