Forvaltning og fremleie av båtplasser

Styret i båtforeningen tildeler og forvalter all utleie- og fremleie av båtplasser. 

Medlemmer har ikke rett til selv å leie ut egen plass.  

 

Hvis du ikke skal benytte din båtplass i en hel sesong

Dersom et medlem ikke trenger sin båtplass en sesong, skal medlemmet sette sin båtplass tilgjengelig for utleie, innen 15. mars angjeldende år, slik at styret kan fremleie båtplassen til søkere på ventelisten.

Dette gjøres ved å gå til https://app.havneweb.no/dashboard, velge Båt og båtplass fra menyen til venstre og klikke på knappen «Fremleie» under «Båtplasser».

Refusjon i årsavgiften ved fremleie av båtplass fastsettes av styret.  

Fremleie kan maksimalt vare i tre år sammenhengende.

 

Hvis du ikke skal benytte din båtplass i kortere eller lengre til i løpet av en sesong

Medlemmer som ikke benytter sin båtplass i kortere eller lengre tid i løpet av en sesong,  som følge av f. eks. ferie eller annet fravær, oppfordres til å melde båtplassen til disposisjon  for styret til midlertidig døgnbasert gjesteutleie.  

Dette vil gi tilreisende båtturister trygg nattehavn samtidig som havneavgiften vil kunne gi litt inntekt til drift av båthavnen.  

 

Låne bort båt eller båtplass

Et medlem (som oppfyller §§ 2 og 3 i vedtektene) kan la andre (uavhengig av bosted, medlemskap og søkeransiennitet) låne båt og båtplass. Medlemmet må kunne dokumentere  eierskapet til båten. 

Det er medlemmets plikt å påse at vakt, dugnad osv. oppfylles.

 

Bytte av båt og båtplass

For at båthavnen skal kunne utnyttes på beste måte, plikter medlemmene uoppfordret å søke endret båtplasstype som er best mulig tilpasset båtens lengde og bredde. 

Et medlem som ønsker en annen type båtplass enn den som opprinnelig ble tildelt, skal sette seg på venteliste for den båtplassen vedkommende ønsker.

Ved søknad om internt bytte av båtplass eller båtplasstype, legges hovedsakelig medlemsansienniteten til grunn for tildeling. Det vil si at medlemmer har fortrinnsrett på båtplasser fremfor ikke-medlemmer. 

Tildeling skjer når en båtplass blir gjort tilgjengelig.

Tildeling kan omgjøres av styret dersom båtplassen ikke er passende for båtstørrelse eller det ikke kan dokumenteres behov for søkt båtplasstype innen 12 måneder etter tildelingen (ref. vedtektenes §12 og §15).

Ved bytte av båtplass faktureres innskudd opp til gjeldende betalingssats. 

Ønske om bytte av båtplass med et annet medlem eller en annen leietaker, skal administreres av styret. 

Medlemsansiennitet vil primært bli lagt til grunn når det foreligger ventelister for populære båtplasstyper. 

 

Overføring av leierett

Ved medlem med leieretts død, kan leieretten overføres til gjenlevende ektefelle eller dokumentert samboer forutsatt at vedkommende har folkeregistrert adresse i Færder kommune. 

Leieretten for båtplassen kan også overføres til medlemmets barn. En slik overføring av leieretten må meddeles båtforeningens styre skriftlig. Ved overføring av leieretten må krav om folkeregistrert adresse i Færder kommune og krav om å ha fylt 18 år tilfredsstilles.

Ved overføring til barn skal barnet betale inn nytt innskudd etter gjeldende betalingssatser og den som overfører leieretten til sitt barn får tilbakebetalt sitt innskudd. 

Man kan altså ikke overta medlemsansiennitet fra foreldre.

For ytterligere informasjon om overføring av leierett, se menypunktet «Arås båtforening/Informasjon for medlemmer/Overføre medlemskap/leierett» på denne hjemmesiden.

 

Oppsigelse av leierett (medlemskap)/båtplass

Medlemmer som sier opp sitt medlemskap i Arås båtforening har rett til å få tilbakebetalt innbetalte innskudd. 

Innskudd som er innbetalt før 01.03.2006 refunderes av Færder kommune etter melding fra styret i Arås båtforening. 

Innskudd eller del av innskudd som er innbetalt etter 01.03.2006 refunderes av Arås båtforening. 

Ved oppsigelse av båtplass skal nøkkelen leveres tilbake til styret og depositumet refunderes.

Oppsigelse av leierett til båtplass gjøres skriftlig til styret. 

Skjema for oppsigelse av båtplass (medlemskap) finnes på denne hjemmesiden under menypunktet «Arås båtforening/Informasjon for medlemmer/Opphør av medlemskap/leierett». 

 

Tap av leierett til båtplass (tap av medlemskap)

I Arås båtforening er leierett til båtplass og medlemskap knyttet sammen. Det vil si at når en søker får tildelt leierett til båtplass blir søkeren automatisk medlem av båtforeningen. Og motsatt, hvis et medlem sier opp leieretten, overfører leieretten eller mister leieretten, mister medlemmet samtidig medlemskapet.

Medlemmer med leierett som har folkeregistrert adresse utenfor kommunen eller som i mer enn ett – 1 år ikke har benyttet båtplassen, mister leieretten til båtplassen.

Et medlem kan fratas retten til å være medlem når et styreflertall finner at saklig og tilstrekkelig grunn foreligger. Grunn til slik eksklusjon kan være at medlemmet ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse til skade for foreningen eller dens medlemmer eller misligholder sine medlems- og betalingsforpliktelser. 

Før eksklusjon skal medlemmet gis skriftlig advarsel med rimelig frist til å uttale seg. Medlemmet skal deretter snarest underrettes i rekommandert brev om beslutningen, begrunnelsen samt ankemulighet til årsmøte. 

Privat utlån/utleie av båtplass kan føre til opphør av medlemskap.  

Ved tap av leierett til båtplass skal nøkkelen leveres tilbake til styret og depositumet refunderes. 

 

Når et medlem dør

Ved medlem med leieretts død, kan leieretten overføres til gjenlevende ektefelle, eller dokumentert samboer, forutsatt at vedkommende har folkeregistrert adresse i Færder kommune (Vedtektene §3). 

Styret ønsker å bli orientert så fort som mulig, og helst innen 3 måneder, etter et medlems dødsfall. Informasjonen kan sendes på e-post til: post@araas.no.