Forvaltning og fremleie av båtplasser

Styret i båtforeningen tildeler og forvalter all utleie- og fremleie av båtplasser.  Medlemmer med leierett til båtplass, har ikke rett til selv å leie ut egen plass.  

HVIS DU IKKE SKAL BENYTTE DIN BÅTPLASS I EN HEL SESONG 

Dersom et medlem med leierett ikke skal benytte sin plass i en hel sesong, skal dette  meddeles skriftlig til båtforeningens styre innen 15. mars angjeldende år. Båtforeningen skal  stå for fremleien.  

Refusjon for fremleie fastsettes av styret.  

Fremleie kan maksimalt vare i tre år sammenhengende.

HVIS DU IKKE BENYTTER DIN BÅTPLASS I KORTERE ELLER LENGRE TID I LØPET AV EN  SESONG  

Medlemmer som ikke benytter sin båtplass i kortere eller lengre tid i løpet av en sesong,  som følge av f. eks. ferie eller annet fravær, oppfordres til å melde båtplassen til disposisjon  for styret til midlertidig døgnbasert gjesteutleie.  

Dette vil gi tilreisende båtturister trygg nattehavn samtidig som havneavgiften vil kunne gi  litt inntekt til drift av båthavnen.  

LÅNE BORT BÅT OG BÅTPLASS 

Et medlem (som oppfyller §§ 2 og 3 I vedtektene) kan la andre (uavhengig av bosted,  medlemskap og søkeransiennitet) låne båt og båtplass. Medlemmet må kunne dokumentere  eierskapet til båten. Det er medlemmets plikt å påse at vakt, dugnad osv. oppfylles.