Båtforeningens organer

Båtforeningen har følgende administrative organer:  

  • Årsmøtet  
  • Styret  


Årsmøtet er båtforeningens øverste ansvarlige organ som fastsetter båtforeningens vedtekter, fastsetter betalingssatser, godkjenner årsbudsjett / langtidsbudsjett og ev.  låneopptak og gjør beslutninger i prinsippsaker. 

Årsmøtet er ankeinstans for beslutninger fattet av styret. 

Styret ivaretar foreningens daglige administrative og økonomiske interesser samt  videreutvikling, besørger løpende forretninger og representerer foreningen utad.  

Årsmøte 

Årsmøte avholdes en gang i året innen utgangen av april.  

Ordinært årsmøte sammenkalles av styret på den måten som styret bestemmer med minst tre (3) ukers varsel.  

Saker som ønskes fremmet må presenteres skriftlig for styret innen 14 dager før årsmøtet.