Vaktlister/båtvakt

Styret setter opp vaktlister og disse genereres i god tid før båtvaktsesongen starter. 

Medlemmer, øyboere som omfattes av øyboeravtalen, leietakere til leieplass (sommerplass/ fremleieplass) og andre der hvor det er spesifisert, plikter å delta i båtvaktordningen vederlagsfritt og etter de vaktlistene som styret setter opp. 

Sesongen for båtvakter er fra 18. mai til 15 september.

Vakten starter kl. 20 00 og slutter kl. 24.00.

Det er kun medlemmer, leietakere eller godkjente vakt-stedfortredere som kan sitte vakt i Arås båthavn.

Oppsatte vakter er tilknyttet båtplass, ikke person, og skal følges gjennom hele sesongen. Det vil si at dersom noen får tildelt ny båtplass, setter sin båtplass til fremleie, sier opp sin leierett til båtplass eller overfører sin leierett til båtplass til barn, så vil Havneweb omorganisere navnene på vaktlisten, slik at den nye «eier/leietaker» av båtplassen blir satt opp på båtplassens tildelte vaktdato. 

Datoen du er satt opp på vakt vil alltid fremkomme under Dashboard i Havneweb-appen:

Vaktlisten blir også sendt ut til alle som er satt opp på vakt, den blir satt opp i glassmonteret på utsiden av vaktbua og den er også tilgjengelig under dokumenter i Havneweb.

Havneweb sender automatisk ut en SMS med påminnelse om vakten dagen før.

Den nye elektroniske vaktprotokollen vil også sende ut en SMS om spørsmål og du har kommet på vakt og en SMS når vakten er ferdig. Det vil ligger mer informasjon om den elektroniske vaktprotokollen i informasjonspermen til vaktene som ligger i vaktbua.

Dersom noen medlemmer eller leietakere ikke er kommet med på den ordinære vaktlisten, kan disse kalles inn til andre oppgaver utenom vaktsesongen (som f.eks. rutinemessig rengjøring av toaletter utenom vaktsesongen e.l.).

Merk: Dersom et medlem har lagt ut sin båtplass til fremleie, og styret IKKE har funnet en leietaker, så plikter medlemmet å stille på oppsatt vakt.

 

Nøkkel

Husk å anskaffe nøkkel til vaktbua i god tid før vakten din.

For å få nøkkel, ta kontakt med Tom-Ivar Kjølberg på 

mobil 980 26 727 eller 

e-post: tomkjoel@online.no.

 

Dersom du ikke kan ta vakten din selv

Du er ansvarlig for vakten du er satt opp på. 

Dersom en vakt ikke passer, skal du å enten kontakte en annen på vaktlisten for å bytte vakt, eller ta kontakt med båtvaktansvarlig, som kan finne en godkjent vakt-stedfortreder.

Se vaktlisten.

De som møter til vakt, må være fylt 18 år og ha tilknytning til Arås båtforening. 

De som ikke møter til oppsatt vakt, blir belastet med et gebyr som fremgår av gjeldende betalingssatser.

Hvis du ikke selv klarer å finne en stedfortreder, kan du ta kontakt med vår båtvaktansvarlig, så hjelper han deg med å finne en som kan ta vakten for deg!

Båtvaktansvarlig 2024: 
Jan Ole Sørli, tlf. 98 67 09 94

 

Vaktprotokoll og informasjonsperm

Når du kommer på vakt, vil du finne en informasjonsperm fra styret samt en vaktprotokoll.

Informasjonspermen inneholder en del praktisk informasjon og vaktprotokollen inneholder et skjema for hver vakt. Her skal vaktene skrive seg inn og krysse ut for de oppgavene som er utført ila vakten.

Nytt av året er at Havneweb har innført en elektronisk vaktprotokoll. Styret i Arås båtforening har besluttet å prøve ut denne i år, men da som et prøveprosjekt og i tillegg til den ordinære vaktprotokollen.

Du finner mer informasjon om den elektroniske vaktprotokollen og hvordan du skal bruke den i informasjonspermen i vaktbua.

 

Gjennomføring av båtvakt

Det skal alltid være to på vakt. 

Vaktene plikter å holde regelmessig oppsyn med brygger, båter og landområdet og melde fra til båteier eller styret ved uregelmessigheter. 

Dersom problematiske situasjoner oppstår, skal vakter ikke gå i konfrontasjon, men trekke seg tilbake og ved behov tilkalle vaktselskapet eller alarmere politiet (112). 

Henvise gjesteplasser ved behov og kontrollere innbetaling av havneavgift.

Ellers plikter vaktene å følge veiledning, instruksjoner og informasjon som ligger i informasjonspermen for båtvakter og som er sendt ut av styret.

Vakten skal notere oppmøte, gjennomførte oppgaver, avvik eller spesielle forhold i vaktprotokollen. 

 

Fritatt fra vakt

Følgende er fritatt for vakt: styrets medlemmer, pirsjefer, valgkomité samt et begrenset antall andre som, etter avtale med styret, utfører mer omfattende arbeid for båtforeningen.