Båtvakt

Medlemmer plikter å delta vederlagsfritt i vaktordning etter de vaktlistene som styret årlig setter opp før båtsesongens start. Disse vaktlistene skal følges gjennom hele sesongen, selv om enkelte etter søknad kan ha fått ny båtplass. 

Vaktlistene skal være oppslått på vaktbua fra ca. 1. mai.

Vaktlister blir ikke sendt til medlemmene per post, men styret vil tilstrebe å bekjentgjøre vaktlistene på elektronisk måte. 

Leietaker av fremleid båtplass er ansvarlig for å møte til oppsatt båtvakt. 

Fritatt for vakt er: styrets medlemmer, æresmedlemmer, pirsjefer og et begrenset antall andre som, etter avtale med styret, utfører mer omfattende arbeid for båtforeningen.

Vakten starter kl. 20 00. Vakttidens lengde fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. MERK: VAKTEN SLUTTER KL 24.00. 

I tillegg har Arås båtforening kameraovervåkning. 

Det skal alltid være to på vakt. De som møter må være fylt 18 år. 

Vaktene plikter å holde regelmessig oppsyn med brygger, båter og landområde og melde fra til båteier eller styret ved uregelmessigheter. Dersom problematiske situasjoner oppstår skal vakter ikke gå i konfrontasjon, men trekke seg tilbake og ved behov tilkalle vaktselskapet eller alarmere politiet (112). 

Vakten SKAL 

 • Dersom den andre vakten ikke har møtt: 
 • Selv kontakte den andre vakten (tlf. nummer står i vaktliste I mappe). • Dersom det ikke oppnås kontakt med den andre vakten, eller denne ikke  kan stille skal ekstravakter kontaktes (se egen liste). 
 • Dersom ingen av ekstravaktene på listen kan stille, ring båtvaktansvarlig  Jan Ole Sørli på telefon 98 67 09 94 
 • Vakten skal notere oppmøte, avvik eller spesielle forhold i vaktprotokollen. I tilleg  skal vakten signere med navn, tlf. nr. samt eget båtplassnummer i vaktprotokollen. Bære refleksvest (som skal finnes i vaktbua. 
 • Kontrollere og notere i vaktprotokollen all unormal trafikk til/fra båtene, samt  aktivitet i havna. 
 • Kontakte politi ved mistanke om lovbrudd, eller ved truende situasjoner. Gå minst to runder i havna. Alle brygger skal besøkes. 
 • Være oppmerksom på problemer med brygger og/eller landanlegg og notere dette i vaktjournal. 
 • Vaske vaktrom, toalett og gang. 
 • Vanne blomster i havna – hvis de trenger vann 
 • Notere hvor mange båter og hvilke båter som ligger på hvilke gjesteplasser, henvise  gjesteplasser og kreve inn havneavgift mot kvittering. Havneavgift for gjesteplasser betales via vipps. Gjør oppmerksom på at gjesteplasser er utsatt for vind og sjø fra NW-Ø, samt hekksjø fra trafikk på indre havn og at båter ligger på eget ansvar. 
 • Se menypunktet «Båthavna» / «Gjesteplasser» for ytterligere informasjon. • 
 • For øvrig skal vaktene følge vakt-instruks som ligger i vaktbua. 

Vakten SKAL IKKE 

 1. Sitte alene på vakt. 
 2. Gjøre noe forsøk på å pågripe personer som utfører ulovlige handlinger.
 3. Utsette seg selv for risiko for å berge materielle verdier.