Vinterplass på vann

 

Sesongen for vinterplass på vann er i tidsrommet fra 1. november til 1. april. Tildelt plass kan benyttes innenfor dette tidsrommet.

Alle som ønsker vinterplass på vann på Arås brygge, dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer, må søke om plass hvert år. 

Ventelisten slettes pr. 1. mai hvert år, og hvis du ønsker å stå på venteliste for vinterplass på vann for neste vintersesong, så må du sette deg på ventelisten etter 1. mai. 

Dersom medlemmer skal nyte godt av sin fortrinnsrett, så må de søke innen 15. august.

Tildeling av plasser skjer fom. 16. august og til alle plasser er fordelt.

Medlemmene i Arås båtforening disponerer i prinsippet sin båtplass hele året, men det er ikke alle båtplasser som egner seg som vinterplasser. Derfor skal medlemmer, som ønsker å la båten ligge på vannet fra 1. november til 1. april, sette seg på venteliste for vinterplass på vann, slik at de kan få anvist en tryggest mulig plass for vinteren. 

De som ikke er medlem i Arås båtforening, og får tildelt vinterplass på vann på Arås brygge, skal betale leie for vinterplassen forskuddsvis. 

Leien er beregnet ut fra størrelsen på vinterplassen og blir fakturert når tilbud om plass er akseptert. 

Prisen er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. Klikk her for gjeldende betalingssatser. 

Vinterplassen kan ikke benyttes utenfor sesongen for vinterplass på vann og ikke før eventuell faktura er betalt.

 

Sette seg på venteliste

Arås båtforening benytter styringsprogrammet Havneweb til administrasjon av båthavnen, og det er her du kan sette deg på venteliste.

Hvis du er medlem, eller hvis du allerede har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinterplass på vann, klikk her

Hvis du ikke er medlem og ikke har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinterplass på vann, klikk her. 

 

Tildeling av vinterplass på vann

Alle som blir tildelt vinterplass på vann i Arås båthavn, får et skriftlig tilbud (via SMS og/eller e-post) om plass. 

I e-posten som blir sendt ut ligger det ved et dokument med retningslinjer og betingelser for vinterplass på vann i Arås båthavn.

Ved å akseptere tilbudet om tildelt plass, aksepterer du også våre retningslinjer og betingelser for vinterplass på vann.

Når tilbudet er akseptert, får de som ikke er medlemmer i Arås båtforening tilsendt en faktura på leie av plassen samt et administrasjonsgebyr. 

Prisen er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. Klikk her for gjeldende betalingssatser. 

Faktura forfaller til betaling ved sesongstart.

Ved forsinket betaling anses avtalen for misligholdt, og plassen disponeres av Arås båtforening umiddelbart. 

Leietaker hefter fortsatt for leien, i.h.t våre retningslinjer og betingelser, inntil plassen eventuelt er leiet ut til ny leietaker. 

Ved eventuell misligholdelse av avtalen hefter leietaker med et administrasjonsgebyr iht. betalingssatser fastsatt av årsmøte.

 

Ellers gjelder følgende:

 • Båt i vinterplass på vann (vinterhavn) skal plasseres på tildelt plass og i henhold til båtforeningens veiledning

   

 • Medlemmer og leietakere ligger på vinterplass på vann (i vinterhavn) for egen regning og risiko og er ansvarlig for enhver skade som båten, dens fortøyninger eller mannskap volder på bryggeanlegget, andres båter eller deler av havneanlegget.

   

 • Leietaker og hans følge forplikter seg til å følge vedtekter og regler som gjelder for havnen. Disse finnes på vår nettside www.araas.no.

   

 • Medlemmer og leietakere er ansvarlige for at båten sikres godt

   

 • Det er ikke lov å bo i båter som ligger i vinterhavn på Arås brygge

   

 • Det må ikke foretas noen inngrep i bryggens konstruksjon eller i felles tekniske installasjoner. Båtplassens lengde og bredde kan ikke endres.

   

 • Det skal være minimum 15 cm klaring på hver side mellom båt og utrigger. Det er påbudt med strekkavlaster på fortøyningstau, dette gjelder også̊ springet. Kun gummi strekkavlastere godtas. Dette skal være på plass ved sesongstart. Dersom dette ikke er i orden, vil båteier få pålegg fra pirsjef eller fra styret.

   

 • Dersom båteier ikke følger pirsjef eller styrets pålegg, vil styret foreta nødvendige endringer for medlemmets/leietakers regning. I slike tilfeller vil det i tillegg bli fakturert et administrasjonsgebyr i henhold til gjeldende betalingssatser.

   

 • For øvrig er medlemmer og leietagere ansvarlig for at det benyttes frisk og riktig dimensjonert fortøyningsmateriell. 

 • Medlemmer og leietagere plikter å dekke alle nødvendige utgifter som båtforeningen påføres dersom båten ikke er plassert forsvarlig og/eller dersom fortøyningen ikke er forsvarlig.

   

 • Hvis båten skal dekkes med presenning, skal det gjøres på en slik måte at vindfanget ikke økes og at det ikke oppstår støy fra presenningen. Alle barduner, fall og skjøter på seilbåter skal sikres slik at de ikke slår i vinden.

   

 • Alle båter som ligger i Arås båthavn må være tilstrekkelig forsikret mot skade som hans/hennes båt måtte forvolde mot annen person eller gjenstand. Det gjøres oppmerksom på at det kan kreves en spesiell forsikring for båter som ligger på vann i vinterhalvåret.

   

 • Styret forbeholder seg rett til når som helst, og uten begrunnelse, å ta plassen tilbake mot tildeling av ny plass av tilsvarende størrelse.

   

 • Dersom båteier ikke følger styrets anvisninger, kan styret endre plassering av båten på båteiers kostnad (samt eventuelle administrasjonsgebyr)

   

 • Styret kan endre plassering av båter på båteiers kostnad dersom dette er nødvendig, som følge av feilplassering, helse, – miljø, – og sikkerhetsmessige årsaker, e.l.

   

 • Ved behov for strøm ombord, for lading og varme, skal det brukes godkjent strømmåler og det skal inngås en strømavtale. Dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer. NB! Ikke over 500 W.

   

 • Leietakere til vinterplass på vann må selv anskaffe godkjent strømmåler. Ta kontakt med Terje Kaltvedt for godkjente modeller.

   

 • Strømmåler må ligge slik at den er tilgjengelig for avlesning fra brygga.

   

 • Strømmåler skal leses av når styret gir beskjed om det.

   

 • Strømmåler avleses flere ganger i løpet av vintersesongen og faktura blir tilsendt.

   

 • Ved bruk av ispropeller skal disse ha egen strømmåler.

   

 • Dersom det skulle bli en streng vinter med mye is, må den enkelte båteier regne med at det må gjøres en innsats med å fjerne is fra ror og trimflaps. Oppstår det skader på bryggeanlegg, skal dette så snart som mulig varsles styret.

   

 • Det settes ikke opp båtvakter for vinterhalvåret. Leietaker må selv organisere ettersyn av sin båt.

   

 • Det er kun styret som forvalter båtplasser. Medlemmer, og leietakere, har ikke tillatelse til å fremleie vinterplass på vann og retten til vinterplass på vann kan heller ikke overdras.

   

 • Båten må fjernes fra plassen etter at sesongen for vinterplass på vann er avsluttet.

   

 • Hvis båt ikke er fjernet fra plassen innen 1. april, uten at ekstra tid er skriftlig innvilget av styret, eller hvis eier ikke kan oppspores, kan båten flyttes og om nødvendig selges av båtforeningen for å dekke påløpte utgifter. Eventuelt kan båten tilintetgjøres hvis den ikke er salgbar. I slike tilfeller vil det påløpe båteier et administrasjonsgebyr i henhold til gjeldende betalingsbetingelser.

   

 • Båter som blir liggende over definerte sesong, uten skriftlig godkjenning fra styret, faktureres for påfølgende sesong og båten kan bli flyttet for båteiers regning inkludert et administrasjonsgebyr.

   

 • Skulle offentlige inngrep, regulering, rettsavgjørelser, ekspropriasjon eller lignende forhindre utleier i å fortsette sin virksomhet, eller å oppfylle denne kontrakts bestemmelser, kan leietaker IKKE rette økonomiske eller andre krav mot utleier i den anledning. 

 

ANSVARLIG – VINTERPLASS PÅ VANN OG STRØMAVTALER

Terje Kaltvedt 

Mob: 90 87 12 21 

E-post: terje-ka@online.no