Vinterplass på vann

Alle som ønsker vinterplass på vann (dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer) skal hvert år søke om dette ved å sette seg på venteliste i Havneweb. 

Se veiledning nedenfor hvis du ønsker å sette deg på venteliste.

Sesongen for vinterplass på vann er i tidsrommet fra 1. november til 1. april. 

Arås båtforening tilbyr vinterplass på vann for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Medlemmene i Arås båtforening disponerer i prinsippet sin båtplass hele året, men det er ikke alle båtplasser som egner seg som vinterplasser. Derfor skal medlemmer som ønsker å la båten ligge på vannet fra 1. november til 1. april sette seg på venteliste for vinterplass på vann, slik at de kan få anvist en tryggest mulig plass for vinteren. 

De som ikke er medlem i Arås båtforening, og får tildelt vinterplass på vann på Arås brygge, skal betale leie for vinterplassen forskuddsvis. Leien er beregnet ut fra størrelsen på vinterplassen og blir fakturert når tilbud om plass er akseptert. Prisen er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte.

Plassen kan ikke benyttes utenfor sesongen for vinterplass på vann og ikke før eventuell faktura er betalt.

 

Sette seg på venteliste

Arås båtforening benytter programmet Havneweb til administrasjon av båthavnen og det er her du kan sette deg på venteliste.

Hvis du er medlem, eller hvis du allerede har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinteropplagsplass på land, klikk her.

Hvis du ikke er medlem og ikke har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinteropplagsplass på land, klikk her

 

Tildeling av vinteropplagsplass på vann

Alle som blir tildelt vinterplass på vann i Arås båthavn, får et skriftlig tilbud (via sms og/eller e-post) om plass. I e-posten som blir sendt ut ligger det ved et dokument med retningslinjer og betingelser for vinterplass på vann i Arås båthavn.

Ved å akseptere tilbudet om tildelt plass, aksepterer du også våre retningslinjer og betingelser for vinterplass på vann.

Når tilbudet er akseptert, får de som ikke er medlemmer i Arås båtforening og får tildelt en vinterplass på vann på Arås brygge får tilsendten faktura på leie av plassen samt et administrasjonsgebyr. Prisene er i.h.t. gjeldende betalingssatser fastsatt av båtforeningens årsmøte. 

Faktura forfaller til betaling ved sesongstart.

Vinterplassen kan ikke benyttes før sesongen for vinterplass på vann er påbegynet og eventuell faktura er innbetalt. 

Ved forsinket betaling anses avtalen for misligholdt, og plassen disponeres av Arås båtforening umiddelbart. Leietaker hefter fortsatt for leien, i.h.t våre retningslinjer og betingelser, inntil plassen eventuelt er leiet ut til ny leietaker. Ved eventuell misligholdelse av avtalen hefter leietaker med et administrasjonsgebyr iht. betalingssatser fastsatt av årsmøte.

 

Ellers gjelder følgende

 

 • Når du får tildelt en vinterplass på vann, skal båten plasseres på tildelt
  plassnummer og i henhold til båtforeningens gjeldende veiledning.

 

 • Styret forbeholder seg rett til når som helst og uten begrunnelse å ta plassen
  tilbake mot tildeling av ny plass av tilsvarende størrelse. Dersom leietaker ikke
  flytter båten etter skriftlig varsel fra styret, vil det bli gjort for leietakers
  regning inkludert et administrasjonsgebyr iht. betalingssatser fastsatt av
  årsmøte.

 

 • Styret kan endre plassering av båter på båteiers kostnad dersom dette er
  nødvendig, som følge av feilplassering, helse,- miljø,- og sikkerhetsmessige
  årsaker, e.l.

 

 • Ved behov for strøm ombord for lading og varme skal det brukes strømmåler
  utdelt av styret og det skal inngås en strømavtale. Dette gjelder både
  medlemmer og ikke-medlemmer. NB! Ikke over 500 W.

 

 • Strømmåler avleses flere ganger i løpet av vintersesongen og faktura blir
  tilsendt.
 • Det er ikke satt opp båtvakter for vinterhalvår. Eiere av båter som ligger ute i
  vinterhalvåret må selv organisere ettersyn av båter.

 

 • Alle leietakere som ligger i Arås båthavn må sørge for at båten er tilstrekkelig
  forsikret mot skade som denne måtte forvolde mot annen person eller
  gjenstand. Det gjøres oppmerksom på at det kreves en spesiell forsikring for
  båter som ligger på vann i vinterhalvåret.

 

 • Leietaker ligger i havnen for egen regning og risiko.

 

 • Det må ikke foretas noen inngrep i bryggens konstruksjon eller i felles tekniske
  installasjoner. Båtplassens lengde og bredde kan ikke endres.

 

 • Det skal være minimum 15 cm klaring på hver side mellom båt og utrigger.
  Det er påbudt med strekkavlaster på fortøyningstau, dette gjelder også
  springet. Kun gummi strekkavlastere godtas. Dette skal være på plass ved
  sesongstart.

 

 • Dersom ikke dette er i orden vil leietaker motta et gebyr iht. betalingssatser
  fastsatt av årsmøte. I tillegg vil styret sørge for riktig fortøyning for leietagers
  regning. For mer informasjon, se vår hjemmeside www.araas.no under
  menypunktet «Arås båtforening/Generell informasjon/Fortøyning».

 

 • Hvis båten skal dekkes med presenning, skal det gjøres på en slik måte at
  vindfanget ikke økes og at det ikke oppstår støy fra presenningen. Alle
  barduner, fall og skjøter på seilbåter skal sikres slik at de ikke slår i vinden.

 

 • For øvrig er leietager ansvarlig for at det benyttes frisk og riktig dimensjonert
  fortøyningsmateriell. Leietager plikter å dekke alle nødvendige utgifter som
  utleier påføres dersom fortøyningen ikke er forsvarlig.

 

 • Leietaker er ansvarlig for enhver skade som båten, dens fortøyninger eller
  mannskap volder på bryggeanlegget, andres båter eller deler av
  havneanlegget.

 

 • Det er ikke satt opp båtvakter for vinterhalvår. Leietaker må selv organisere
  ettersyn av sine båter.

 

 • Leietaker og hans følge forplikter seg for øvrig til å følge vedtekter og regler
  som gjelder for havnen. Disse finnes på vår nettside www.araas.no under fanen «Arås båtforening».

 

 • Dersom det skulle bli en streng vinter med mye is, må den enkelte båteier
  regne med at det må gjøres en innsats med å fjerne is fra ror og trimflaps.

 

 • Oppstår det skader på bryggeanlegg, skal dette så snart som mulig varsles
  styret.

 

 • Leietaker har ikke tillatelse til fremleie av vinterplassen og retten til vinterplass
  kan heller ikke overdras.

 

 • Båter som blir liggende over definerte sesong vil bli fakturert for påfølgende
  sesong og båten kan bli flyttet for båteiers regning inkludert et
  administrasjonsgebyr iht. betalingssatser fastsatt av årsmøte.

 

Lovlig bruk av strøm

Ønsker du strøm til båten kan du låne strømmåler og inngå strømavtale med
båtforeningen. Dette gjøres med den i styret som er ansvarlig for vinterplasser på
vann.

Skulle offentlige inngrep, regulering, rettsavgjørelser, ekspropriasjon eller lignende
forhindre utleier i å fortsette sin virksomhet, eller å oppfylle denne kontrakts
bestemmelser, kan leietaker IKKE rette økonomiske eller andre krav mot utleier i den
anledning.

Godkjent Strømmåler arås båthavn
Godkjent strømmåler.

ANSVARLIG – VINTERPLASS PÅ VANN: 

Terje Kaltvedt 

Mob: 90 87 12 21 

E-post: terje-ka@online.no