Vinterplass på vann

Alle som ønsker vinterplass på vann Arås brygge må søke om plass ved å sette seg på venteliste i Havneweb. Dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer.

Sesongen for vinterplass på vann er beregnet i tidsrommet 1. oktober til 1. april.

Hvis du er medlem, eller hvis du allerede har en Havneweb bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinterplass på vann, klikk her

Hvis du ikke er medlem og trenger trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinteropplagsplass på land, klikk her

De som ikke er medlem i Arås båtforening og får tildelt vinterplass på vann på Arås brygge, skal betale leie for opplagsplassen forskuddsvis. Leien blir fakturert.

Tildeling av vinteropplagsplass på vann

Alle som blir tildelt vinterplass på vann i Arås båthavn, får et skriftlig tilbud om plass sammen med et dokument med retningslinjer og betingelser for vinterplass på vann.

Når tilbudet er akseptert, får de som ikke er medlemmer i Arås båtforening tilsendt en faktura på leie av plassen. Leiebeløpets størrelse samsvarer med satser fastsatt av båtforeningens årsmøte. Leien forfaller til betaling ved sesongstart

Retningslinjer og betingelser for vinterplass på vann godkjennes ved aksept av tildelt plass (medlemmer) og ved aksept av tildelt plass samt innbetaling av faktura på vinteropplagsplass på vann (ikke-medlem). 

Vinterplassen kan ikke benyttes før sesongen for vinterplass på vann er påbegynet og eventuell faktura er innbetalt.

Ved forsinket betaling anses avtalen for misligholdt, og plassen disponeres av utleier umiddelbart. Leietaker hefter fortsatt for leien i.h.t denne kontrakt inntil plassen eventuelt er leiet ut til ny leietaker. Ved eventuell misligholdelse av kontrakten hefter leietaker med et administrasjonsgebyr pålydende kr 2.000,- til Arås båtforening.

Ellers gjelder følgende:

 • Når du får tildelt en vinterplass på vann, skal båten plasseres på tildelt plassnummer og i henhold til båtforeningens gjeldende veiledning. 
 • Styret forbeholder seg rett til når som helst og uten begrunnelse å ta plassen tilbake mot tildeling av ny plass av tilsvarende størrelse. Dersom leietaker ikke flytter båten etter skriftlig varsel fra styret, vil det bli gjort for leietakers regning inkludert et administrasjonsgebyr på kr 2.000,- til Arås båtforening.
 • Styret kan endre plassering av båter på båteiers kostnad dersom dette er nødvendig, som følge av feilplassering, helse,- miljø,- og sikkerhetsmessige årsaker, e.l.
 • Ved behov for strøm ombord for lading og varme skal det brukes strømmåler utdelt av styret og det skal inngås en strømavtale. Dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer. NB! Ikke over 500 W. 
 • Strømmåler avleses flere ganger i løpet av vintersesongen og faktura blir tilsendt.
 • Det er ikke satt opp båtvakter for vinterhalvår. Eiere av båter som ligger ute i vinterhalvåret må selv organisere ettersyn av båter.
 • Alle leietakere som ligger i Arås båthavn må sørge for at båten er tilstrekkelig forsikret mot skade som denne måtte forvolde mot annen person eller gjenstand. Det gjøres oppmerksom på at det kreves en spesiell forsikring for båter som ligger på vann i vinterhalvåret.
 • Leietaker ligger i havnen for egen regning og risiko.
 • Det må ikke foretas noen inngrep i bryggens konstruksjon eller i felles tekniske installasjoner. Båtplassens lengde og bredde kan ikke endres.
 • Det skal være minimum 15 cm klaring på hver side mellom båt og utrigger. Det er påbudt med strekkavlaster på fortøyningstau, dette gjelder også springet. Kun gummi strekkavlastere godtas. Dette skal være på plass ved sesongstart dersom ikke dette er i orden vil leier motta et gebyr på kr 1.000,- og i tillegg utfører utleier dette for leietagers regning.
 • Hvis båten skal dekkes med presenning, skal det gjøres på en slik måte at vindfanget ikke økes og at det ikke oppstår støy fra presenningen. Alle barduner, fall og skjøter på seilbåter skal sikres slik at de ikke slår i vinden.
 • For øvrig er leietager ansvarlig for at det benyttes frisk og riktig dimensjonert fortøyningsmateriell. Leietager plikter å dekke alle nødvendige utgifter som utleier påføres dersom fortøyningen ikke er forsvarlig.
 • Leietaker er ansvarlig for enhver skade som båten, dens fortøyninger eller mannskap volder på bryggeanlegget, andres båter eller deler av havneanlegget.
 • Det er ikke satt opp båtvakter for vinterhalvår. Leietaker må selv organisere ettersyn av sine båter.
 • Leietaker og hans følge forplikter seg for øvrig til å følge vedtekter og regler som gjelder for havnen. Disse finnes på vår nettside www.araas.no
 • Dersom det skulle bli en streng vinter med mye is, må den enkelte båteier regne med at det må gjøres en innsats med å fjerne is fra ror og trimflaps. Oppstår det skader på bryggeanlegg, skal dette så snart som mulig varsles styret. 
 • Leietaker har ikke tillatelse til fremleie av vinterplassen og retten til vinterplass kan heller ikke overdras.
 • Båter som blir liggende over definerte sesong vil bli fakturert for påfølgende sesong og båten kan bli flyttet for båteiers regning inkludert et administrasjonsgebyr på kr 2.000,- til Arås båtforening.

 

 

Lovlig bruk av strøm til båter som ligger på vannet i vintersesongen 

Ønsker du permanent strøm til båten kan du låne strømmåler og inngå strømavtale med båtforeningen. Dette gjøres med den i styret som er ansvarlig for vinterplasser på vann.

Skulle offentlige inngrep, regulering, rettsavgjørelser, ekspropriasjon eller lignende forhindre utleier i å fortsette sin virksomhet, eller å oppfylle denne kontrakts bestemmelser, kan leietaker IKKE rette økonomiske eller andre krav mot utleier i den anledning.

Godkjent Strømmåler arås båthavn
Godkjent strømmåler.

ANSVARLIG – VINTERPLASS PÅ VANN: 

Terje Kaltvedt 

Mob: 90 87 12 21 

E-post: terje-ka@online.no