Søke om båtplass (Bli medlem)

Arås båtforening har ca. 300 medlemmer med leierett til båtplass. Det vil si at vi har ca. 300 båtplasser i vår båthavn.

Du kan søke om fastplass (bli medlem) eller leieplass (sommerplass) hos oss. Det gjør du ved å sette deg på venteliste i programmet Havneweb. 

For veiledning om hvordan du setter deg på venteliste, klikk her

Det er et krav at du har fylt 18 år og har bostedsadresse i Færder kommune. 

Når du fyller ut en søknad (setter deg på venteliste), skal du bl.a. skrive inn din kontaktinformasjon. Merk deg at du kun kan søke på ett navn og at du skal oppgi din folkeregistrerte adresse. 

Styret i båtforeningen benytter sms og e-post til å sende ut viktig informasjon, som tilbud om plass, nyheter og fakturaer mm. Det er derfor veldig viktig at du passer på at disse feltene er fylt ut med riktig informasjon.

Arås båthavn er en veldig populær båthavn og det kan ta lang tid før du kan bli medlem (få tildelt båtplass). For de meste poplulære båtplassene kan ventetiden være så lang som 12-15 år.

For de minste plassene, dvs. under 2,5 m, er ventetiden betydelig kortere.

Hvis du søker om fastplass, så kan det være lurt å huke av for leieplass (sommerplass) i tillegg, slik at du kan få tilbud om midlertidig sommerplass mens du venter på fastplass. Dette kan du få dersom båtforeningen har noen ledige plasser i kortere eller lengre tid innenfor en sommersesong.

Når du setter deg på venteliste for fastplass, søker du automatisk om medlemsskap i Arås båtforening. 

De som står på venteliste for fastplass eller leieplass faktureres årlig et ventelistegebyr. Søkeransienniteten blir beregnet fra innbetalt ventelistegebyr.

Søkere som ikke betaler ventelistegebyr faller ut av ventelisten for fastplass og/eller leieplass og mister sin søkeransiennitet.

Når tilstrekkelig søkeransiennitet er oppnådd og hensiktsmessig båtplass er tilbudt, blir du medlem av Arås båtforening når innskudd for leierett til båtplass og årlig leieavgift er innbetalt. 

Her gjøres det oppmerksom på at når du får tilbud om båtplass, betyr det at du får leierett til en båtplass. Det vil si at du får tildelt en nummerert båtplass, men du «eier» ikke denne. 

Styret i båtforeningen kan flytte deg til en annen plass av tilsvarende størrelse dersom styret finner det nødvendig. Styret kan også flytte deg til en mindre båtplass dersom du disponerer en båtplass som er beregnet for større båt enn det du har.

De båtplasser båtforeningen har til utleie er underlagt bestemmelser fastsatt av Færder kommune og følgende bestemmelser gjelder for disse:

  • Søknad om leierett til båtplass sendes til de respektive båtforeninger på fastsatt  skjema. Det betales et behandlingsgebyr, fastsatt av styret i båtforeningen. Styret  kan fastsette et årlig gebyr for å stå på søkerlisten.  
  • Søker må være bosatt i Færder kommune i hele søkeperioden inntil plass tildeles.
  • Søkere plikter å oppgi sin folkeregistrerte adresse på sin søknad 
  • Søker må ha fylt 18 år på søknadstidspunktet.  
  • Det er kun tillatt med en båtplass pr. husstand. Styret kan i særskilte tilfeller dispensere fra dette etter skriftlig søknad.  
  • Tildeling av båtplass gjøres av styret etter ansiennitet. Søkeransiennitet beregnes fra  det tidspunkt søknadsgebyr er betalt.  
  • Før tildelt båtplass kan disponeres, betaler medlemmet et innskudd i samsvar med satser fastsatt av den respektive båtforening. Innskuddet er et rentefritt lån til foreningen som tilbakebetales når leieretten sies opp. Medlemmet som leier skal  være bosatt i Færder kommune.  
  • Båtforeningen skal utstede leierettsbevis til den person ved navns nevnelse tildeles leieretten for en båtplass. 
  • Ventelister skal være offentlig  tilgjengelig i den grad det er mulig mht. personvern og lovverk.