Søke om båtplass - ventelister

Det er ca. 300 båtplasser i Arås båthavn. Ca. 280 av plassene disponeres av medlemmer i Arås båtforening. Medlemmer er de som har fått tildelt en leierett til båtplass i Arås båthavn. Ca. 20 båtplasser er enten tinglyste på en eiendom eller på en person. 

Båtplassene båtforeningen har til utleie som såkalte «fastplasser», er underlagt bestemmelser fastsatt av Færder kommune. 

Noen av de viktigste bestemmelsene er:

  • alle søkere må være over 18 år

  • alle søkere må ha folkeregistrert adresse i Færder kommune i hele søkeperioden

  • det er kun lov å ha en «fastplass» (leierett til båtplass/medlemskap) pr. husstand

  • alle som får tildelt fastplass (leierett til båtplass/medlemskap) må ha folkeregistrert adresse i Færder kommune

 

Dersom du søker på «fastplass» og flytter ut av Færder kommune, må du gjøre styret spesielt oppmerksom på dette umiddelbart og senest den dagen du flytter. Informasjon om flytting sendes til styret på følgende e-post: post@araas.no.

Merk også at det er kun én person, ved navns nevnelse, som kan søke om plass/sette seg på venteliste, og få tildelt, båtplass hos oss.

Det er lang ventetid på «fastplass» (leierett til båtplass/medlemskap). For de mest populære båtplassene kan ventetiden være opp til 12-15 år. For de minste plassene, dvs. 2 m og 2,5 m plasser, er ventetiden betydelig kortere.

Styret anmoder alle søkere om å sette seg inn i Arås båtforenings vedtekter og reglement. Disse finner du under fanen «Arås båtforening» på denne hjemmesiden.

Havneweb

Arås båtforening bruker styringssystemet Havneweb.

Hvis du ønsker å søke om plass i Arås båtforening (båtplass, merket parkeringsplass, plass i kajakkhotell mm), kan du gjøre det ved å sette deg på venteliste i Havneweb. 

Søkere som ikke allerede har en Havneweb-bruker hos oss, søker automatisk om å bli Havneweb-bruker hos Arås båtforening når de setter seg på en venteliste. 

Søkere som blir godkjent som Havneweb-bruker i Arås båtforening, får tildelt en egen Havneweb-bruker (Din Havneweb) og en log-in til havnen «Arås båtforening». Arås båtforening kommer deretter opp under «Mine havner» på brukerens side i Havneweb.

Alle Havneweb-brukere er selv ansvarlig for at brukerinformasjon, og all annen informasjon som legges inn i Havneweb er korrekt til enhver tid. Det er kun navnet til den som er godkjent som bruker som kan registreres. Det er altså ikke lov å bytte navn på bruker.  Det er din folkeregistrerte adresse som skal registreres. 

Søkere til «fastplass», som flytter ut av Færder kommune i søkeperioden, må gjøre styret spesielt oppmerksom på dette umiddelbart og senest den dagen man flytter. Informasjon om flytting sendes til styret på følgende e-post: post@araas.no.

 

Avtalevilkår

Som Havneweb-bruker i Arås båtforening må du akseptere våre avtalevilkår. Det gjøres i Havneweb når du blir spurt om det.

Klikk her for å se våre avtalevilkår.

 

Hvordan sette seg på venteliste –

en veiledning

Hvis du allerede er medlem eller har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste, klikk her.  

Hvis du ikke har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste, klikk her. 

De forskjellige ventelistene

I Arås båtforening kan du velge mellom tre båtplass-typer: fastplass, leieplass og vinterplass. Under hver av disse tre typene, kan du velge hvilken venteliste (kategori) du ønsker å stå på – se skjermdump.

Hvis du holder musepekeren over «i» ved hver kategori, får du en forklaring på hva kategorien betyr.

Merk deg at «Fastplass» er et uttrykk Havneweb bruker. I praksis betyr det at du søker om leierett til båtplass (medlemskap), ikke en båtplass som du eier. 

Leieplass er sesongplasser.

Vinterplass velger du dersom du ønsker å søke om vinterplass på vann eller vinteropplag på land. Husk å spesifisere hva du søker om i merknadsfeltet.

Det er kun båtplasser som tildeles som såkalt «fastplass» (ikke kajakkhotell eller oppmerket parkeringsplass). Båtplasser som er kategorisert som «juniorplass» og «søleplass» tildeles kun som leieplass. Det samme gjelder sommerplasser.

Se vårt reglement for ytterligere forklaring på de forskjellige ventelistene.

Administrasjon- og ventelistegebyr

De som blir godkjent som Havneweb bruker hos oss, får tilsendt en faktura på et administrasjonsgebyr. Prisen er iht. gjeldende betalingssatser fastsatt av båtforeningens årsmøte. 

Klikk her for å se våre gjeldende betalingssatser

Søkere på venteliste for «fastplass» faktureres også for et årlig ventelistegebyr. Ventelistegebyr forhånds faktureres. Prisene er i henhold til gjeldende betalingssatser.

Det faktureres kun ett ventelistegebyr pr. år, uavhengig av hvor mange ventelister (plass-størrelser) søkeren har satt seg på.

Fakturerte gebyrer tilbakebetales ikke, hvis du f.eks. flytter eller sletter deg fra ventelisten.

Manglende betaling av fakturerte administrasjonsgebyr og/eller ventelistegebyr medfører sletting av plass på ventelisten (med påfølgende tap av søkeransiennitet) og søkeren blir deaktivert som Havneweb-bruker i Arås båtforening.

Medlemmer som setter seg på venteliste for større eller mindre plass, faktureres ikke for ventelistegebyr.

 

Søkeransiennitet

Søkeransiennitet beregnes fra den datoen søkeren satte seg på venteliste, forutsatt at tilsendte fakturaer på eventuelle gebyr er betalt.

Se hvilken plass du har på ventelisten

Du kan selv følge med på hvilken plass du har på ventelisten.

Det gjøres i Havneweb. Følg beskrivelsen nedenfor.

Under «Din Havneweb», velg «Dashboard»

Scroll nedover på siden til du finner Ventelister

Her får du en oversikt over hvilke ventelister du står på.

Klikk på knappen «Endre ventelister»

Siden «Ventelister» kommer opp.

Ventetid = søkeransiennitet

Ansiennitet = medlemsansiennitet

Klikk i den rubrikken som viser ventelisten du står på.

Informasjon om ventelisten vises.

Utenfor hver kategori (venteliste) du har søkt på, vises det hvilket nummer i ventelistekøen du har:

 

Tildeling

All fordeling av båtplasser hos oss skjer etter søkeransiennitet (og medlemsansiennitet) og ut fra hvilken båtplass-type det er søkt om. 

Det er kun styret som kan tildele båtplasser. Det er ikke lov å leie ut egen plass. Dette gjelder alle plasstyper/kategorier, med mindre annet er spesifisert i vedtekter og/eller reglement.

En søker får tilbud om plass, «fastplass» eller leieplass, på SMS og på e-post. I SMS’en og e-posten står det en merknad og følgende informasjon:

Det er viktig å svare innen svarfristen dersom du ønsker å takke ja til tilbudet. Dersom en søker ikke svarer innen svarfristen, mister søkeren plassen og tilbudet går til neste på ventelisten.

Eventuelle retningslinjer og betingelser ligger som et dokumentvedlegg til e-posten som blir sendt ut. Når du takker ja til et tilbud, bekrefter du samtidig at du godtar våre retningslinjer og betingelser. 

Du blir automatisk slettet fra ventelisten når du har takket ja til et tilbud. Det betyr at du må søke om f.eks. vinterplass på vann eller vinteropplag på land hvert år. 

Eventuell faktura blir tilsendt ved tildeling. 

Det er kun tildelt plass som kan benyttes, og plassen kan ikke benyttes før faktura er betalt. Priser er i henhold til gjeldende betalingssatser. 

Leietakere kan kun benytte sin tildelte plass innenfor definert leiesesong. Retningslinjer og betingelser samt styrets anvisninger i forhold til plassering må følges. 

Alle som har fått tildelt plass på Arås båthavn er forpliktet å følge båtforeningens vedtekter og reglement.

Medlemmer har i utgangspunktet prioritet fremfor ikke-medlemmer, men medlemmer som ønsker å nyte godt av sin prioritet, må søke innen tidsfristen, der hvor det er satt.

Søkere som tildeles leieplass regnes som leietaker (ikke medlem) i leieperioden, og faktureres en leieavgift for den sesongen de leier plassen.

Fastplasser tildeles fortløpende når en plass blir ledige. I Arås båtforening betyr det å få tilbud om «fastplass» at du får tilbud om leierett til båtplass og medlemskap. Leierett til båtplass og medlemskap henger sammen. 

Du får tildelt en leierett til en båtplass-størrelse, og du får bruksrett på en spesiell båtplass. Men, styret kan flytte deg til en annen båtplass av samme størrelse, dersom styret finner det nødvendig. Styret kan også flytte deg til en mindre båtplass dersom du disponerer en båtplass som er beregnet for større båt enn det du har.

De som får tildelt fastplass (leierett til båtplass), blir medlem fra den dato innskudd er innbetalt. Medlemsansiennitet telles fra samme dato.

Hvis du sier opp leieretten, overfører leieretten eller mister leieretten, mister du samtidig medlemskapet i Arås båtforening. 

Leieplasser (sommerplasser/fremleieplasser, søleplasser og juniorplasser) tildeles fra og med 16. mars og til alle tilgjengelige plasser er tildelt. Plassene tilbys som leieplasser i tidsrommet 1. april til 30. september (sommersesong). 

Tildelt rett til juniorplass gjelder ut det året barnet fyller 18 år. 

OBS! Venteliste for leieplasser slettes automatisk 1. september hvert år. Ny venteliste for kommende sommersesong åpnes 1. september. 

Vinterplasser på vann blir tildelt etter 15. august og til alle tilgjengelige plasser er tildelt. Plassene tilbys som leieplasser i tidsrommet 1. november til 1. april. 

Vinteropplag på land tildeles etter 15. august og til alle tilgjengelige plasser er tildelt. 

Plassene tilbys som leieplasser i tidsrommet 15. september til 15. mai. 

OBS! Ventelister for vinteropplag på land og vinterplass på vann (vinterhavn) slettes automatisk hvert år pr. 1. mai. Ny venteliste for kommende vintersesong åpnes 1. mai.

Plass i kajakkhotell tilbys som leieplass og tildeles fortløpende til alle plasser er leiet ut. 

Merkede parkeringsplasser) tildeles som leieplasser pr. sesong. Sesongen defineres mellom vårdugnad og høstdugnad, fordi det er da parkeringsplassene blir klargjort for bilparkering eller omgjort til opplagsplass, og navneskilt blir hengt opp og tatt ned.

Alle som har fått tildelt plass i Arås båthavn er forpliktet å følge båtforeningens vedtekter og reglement.