Søke om båtplass (bli medlem)

Arås båthavn er en båthavn som ligger på kommunal grunn, men som driftes av Arås båtforening. Båtforening betaler årlig en leieavgift til Færder kommune for leie av tomten.

Det er ca. 300 båtplasser i havnen. Ca. 280 av plassene disponeres av medlemmer i Arås båtforening, som har fått tildelt en leierett til båtplass i Arås båthavn. Ca. 20 båtplasser er enten tinglyste på en eiendom eller på en person. 

 For å kunne søke om en båtplass i Arås båthavn, må du ha fylt 18 år og være folkeregistrert i Færder kommune. 

Vi tillater kun en båtplass pr. husstand.

Du søker om båtplass i Arås båthavn ved å sette deg på en venteliste i Arås båtforening sitt styringssystem Havneweb.

 

Hvordan sette seg på venteliste i Havneweb?

Hvis du allerede har en Havneweb-bruker hos oss og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste, klikk her.

Hvis du ikke har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste, klikk her.

Klikk her for å se våre avtalevilkår

 

Ventelister, Havneweb-bruker og ventetid

Arås båtforening har 4 typer ventelister i Havneweb:

 

1. Fastplass (leierett til båtplass/medlemskap)

Velg denne ventelisten dersom du ønsker å søke om leierett til båtplass (medlemskap) i Arås båtforening.

Denne ventelisten er åpen hele året, og du behøver kun å registrere deg en gang.

2. Leieplass (sommerplass/fremleieplass)

Sesong 1. april til 30. september.

Når du setter deg på denne ventelisten søker du kun for inneværende sommersesong.

Ventelisten slettes pr. 1. september hvert år, og hvis du ønsker å stå på venteliste for leieplass (sommerplass/fremleieplass) for neste sommersesong, så må du sette deg på ventelisten på nytt etter 1. september.

Søknadsfrist 1. mars for første tildelingsrunde.
Dersom medlemmer skal nyte godt av sin fortrinnsrett, så må de søke innen fristen.


3. Vinterplass på vann

Sesong 1. november til 1. april.

Når du setter deg på denne ventelisten søker du kun for førstkommende vintersesong.

Ventelisten slettes pr. 1. mai hvert år, og hvis du ønsker å stå på venteliste for vinterplass på vann for neste vintersesong, så må du sette deg på ventelisten etter 1. mai.

Søknadsfrist 15. august.
Dersom medlemmer skal nyte godt av sin fortrinnsrett, så må de søke innen fristen.


4. Vinteropplag på land

Sesong 15. september til 15. mai.

Når du setter deg på denne ventelisten søker du kun for førstkommende vintersesong.

Ventelisten slettes pr. 1. mai hvert år, og hvis du ønsker å stå på venteliste for vinterplass på vann for neste vintersesong, så må du sette deg på ventelisten etter 1. mai.

 

Søknadsfrist 15. august.

Dersom medlemmer skal nyte godt av sin fortrinnsrett, så må de søke innen fristen.

Første gang du setter deg på venteliste hos oss, blir du registrert som ny bruker i vår Havneweb. Du blir samtidig bedt om å akseptere våre avtalevilkår.

Båtforeningens styre går fortløpende igjennom alle nye Havneweb-brukere og søknadene deres, og godkjenner, eller ikke godkjenne søker og søknad. Denne vurderingen gjøres iht. våre vedtekter og vårt reglement. 

De som blir godkjent som Havneweb bruker hos oss, får tilsendt en faktura på et administrasjonsgebyr. Prisen er iht. gjeldende betalingssatser fastsatt av båtforeningens årsmøte.

Klikk her for å se våre gjeldende betalingssatser.

Det er lang ventetid på leierett til båtplass/medlemskap hos oss. For de mest populære båtplassene kan ventetiden være så lang som 12-15 år. For de minste plassene, dvs. 2,5 m plasser, er ventetiden betydelig kortere.

Dersom du setter deg venteliste for fastplass (leierett til båtplass/medlemskap), oppfordrer styret deg samtidig til å sette seg på venteliste for leieplass (sommerplass. Da kan du nemlig være så heldig å få tildelt leieplass (sommerplass) mens du venter på fastplass (leierett til båtplass/medlemskap).

Vi gjør oppmerksom på at du må sette deg på venteliste for leieplass (sommerplass) ) hver år etter 1. desember.

 

Søkeransiennitet

All fordeling av båtplasser hos oss skjer etter søkeransiennitet og ut fra hvilken båtplass-type det er søkt om.

Medlemmer har i utgangspunktet prioritet fremfor ikke-medlemmer, men medlemmer som ønsker å nyte godt av sin prioritet fremfor ikke-medlemmer, må søke innen tidsfristen, der hvor det er satt.

Søkeransienniteten blir beregnet fra dato for innbetalt ventelistegebyr (gjelder ventelisten «fastplass»).

Søkere som ikke betaler ventelistegebyr, faller ut av ventelisten og mister sin søkeransiennitet gjelder ventelisten «fastplass»).

For de andre 3 ventelistene beregnes søkeransiennitet etter ventetid (altså dato for når man satte seg på ventelisten).

 

Leierett til båtplass og medlemskap

Arås båtforening tildeler ikke båtplasser som medlemmene «eier», vi tildeler en leierett til båtplass. Når du får tildelt leierett til båtplass, blir du automatisk også medlem av Arås båtforening.

Leierett til båtplass og medlemskap i båtforeningen er nemlig knyttet sammen. Det vil si at når du får tildelt leierett til båtplass blir du automatisk medlem av båtforeningen. Og motsatt, hvis du sier opp leieretten, overfører leieretten eller mister leieretten, mister du samtidig medlemskapet.

Å få tildele en leierett til båtplass, og ikke en fast båtplass som du «eier» betyr i praksis at du får tildelt en nummerert båtplass, men styret i båtforeningen kan flytte deg til en annen båtplass av tilsvarende størrelse dersom styret finner det nødvendig.

Styret kan også flytte deg til en mindre båtplass dersom du disponerer en båtplass som er beregnet for større båt enn det du har.

 

Tildeling fra ventelisten «Fastplass» (leierett til båtplass/medlemskap)

Leierett til båtplass/medlemskap tildeles fortløpende når en båtplass blir ledig.

Når det blir ledig en båtplass i den størrelsen du har søkt på, og du har oppnådd tilstrekkelig søkeransiennitet, vil du få tilsendt et et tilbud om leierett til båtplass (medlemskap) og du får tildelt en nummerert båtplass. Tilbudet blir sendt ut på sms og pr. e-post.

Det er viktig at du svarer på tilbudet innen den gitte frist (normalt 5 dager). Gjør du ikke det, vil båtplassen bli tilbud neste på listen.

Når du har akseptert tilbudet, og betalt innskudd for leierett til båtplass samt et administrasjonsgebyr, blir du automatisk medlem av Arås båtforening.

Båtplassen kan ikke benyttes før innskudd er innbetalt, og din medlemsansiennitet blir beregnet fra dato for innbetalt innskudd.

Båtforeningen fakturerer i tillegg årlig leieavgift for båtplassene. Prisen er i henhold til gjeldende betalingssatser, fastsatt av båtforeningens årsmøte.

 

Tildeling fra ventelisten «Leieplass» (sommerplass/fremleieplass)

Leieplasser (sommerplasser/fremleieplasser) fordeles på våren. Antall leieplasser (sommerplasser/fremleieplasser) som fordeles avhenger av hvor mange medlemmer som har satt sin båtplass til leie for sesongen.

Når sommerplasser fordeles, vil de som står på venteliste for fastplass (leierett til båtplass/medlemskap) bli prioritert fremfor de som kun setter seg på venteliste for leieplass (sommerplass).

Medlemmer blir prioritert foran ikke medlemmer dersom de søker innen fristen.

 

Informasjon fra styret

Styret i båtforeningen benytter sms og e-post til å sende ut viktig informasjon, som tilbud om plass, nyheter og fakturaer mm. 

Det er derfor viktig å passe på at du, til enhver tid, har riktig kontaktinformasjon registrert i Havneweb. 

I og med at tilbud om båtplass blir sendt ut på sms og på e-post, er det viktig at du registrerer både mobilnummer og e-post adresse.

Se forøvrig våre vedtekter og reglement under fanen «Arås båtforening» på denne hjemmesiden.

 

Bestemmelser vedrørende utleie av båtplasser i kommunale båthavner i Færder kommune

De båtplasser båtforeningen har til utleie er underlagt bestemmelser fastsatt av Færder kommune og følgende bestemmelser gjelder for disse:

  • Søknad om leierett til båtplass sendes til de respektive båtforeninger på fastsatt skjema. Det betales et behandlingsgebyr, fastsatt av styret i båtforeningen. Styret kan fastsette et årlig gebyr for å stå på søkerlisten.
  • Søker må være bosatt i Færder kommune i hele søkeperioden inntil plass tildeles.
  • Søkere plikter å oppgi sin folkeregistrerte adresse på sin søknad.
  • Søker må ha fylt 18 år på søknadstidspunktet.
  • Det er kun tillatt med en båtplass pr. husstand. Styret kan i særskilte tilfeller dispensere fra dette etter skriftlig søknad.
  • Tildeling av båtplass gjøres av styret etter ansiennitet. Søkeransiennitet beregnes fra det tidspunkt søknadsgebyr er betalt.
  • Før tildelt båtplass kan disponeres, betaler medlemmet et innskudd i samsvar med satser fastsatt av den respektive båtforening. Innskuddet er et rentefritt lån til foreningen som tilbakebetales når leieretten sies opp.
  • Medlemmet som leier skal være bosatt i Færder kommune.
  • Båtforeningen skal utstede leierettsbevis til den person ved navns nevnelse tildeles leieretten for en båtplass.
  • Ventelister skal være offentlig tilgjengelig i den grad det er mulig mht. personvern og lovverk
Arås båthavn kart 2023