Betaling

Ved tildeling av leierett til båtplass skal medlemmet (leietaker) betale et innskudd til båtforeningen etter gjeldende satser fastsatt av båtforeningens årsmøte. Båtplassen kan  ikke benyttes før innskuddet er betalt. 

Medlem (leietaker) betaler i tillegg en årlig leieavgift for benyttelse av båtplassen. Leien  forfaller til betaling ved sesong start og båtplassen kan ikke benyttes før leien er betalt.  

Ved forsinket betaling ansees denne avtale for misligholdt, og båtplassen disponeres av  utleier umiddelbart. Medlem (leietaker) hefter fortsatt for leien i.h.t denne avtale inntil  båtplassen eventuelt er leiet ut til nytt medlem (ny leietaker). Ved eventuell misligholdelse  av avtalen hefter medlem (leietaker) med et administrasjonsgebyr pålydende kr. 2.000,- til  Arås båtforening. 

Bruk kid-nummer når du betaler fakturaer fra oss 

Når du skal betale en faktura fra oss, oppfordrer styret på det sterkeste at du bruker kid nummer og ikke melding. 

Benytter du kid-nummer blir betalingen automatisk registrert med en gang både hos vårt  regnskapsbyrå og i programmet Havneweb.  

Benytter du melding, må betalingen registreres manuelt både hos vårt regnskapsbyrå og av  kasserer i Havneweb. Dette er tidkrevende arbeid og det kan føre til at systemet sender ut  purringer på fakturaer som allerede har betalt.