Plikter for medlemmer

Medlemmer er tillagt fastsatte plikter og rettigheter iht. vedtekter og reglement. 

Medlemmer har stemmerett (en stemme pr. medlemskap) 

Beslutninger fattet av Arås båtforenings styre kan ankes til årsmøtet. 

Begrunnet anke sendes skriftlig til årsmøtet via styret innen to måneder etter mottatt beslutning. 

Eksklusjonsvedtak som blir anket gis oppsettende virkning.
Mottatt anke skal vurderes på nytt av styret før årsmøtet sluttbehandler anke. 

Medlemmer i Arås båtforening plikter å:

 

 • Betale innskudd og årlig leie for den båtplassen du disponerer (ref. fellesvedtektene §5).

   

 • Gi båtforeningen fullmakt til å innhente bekreftelse fra offentlig instans om at medlemmet har bosted i Færder kommune.

   

 • Gjøre deg kjent med «Min Havneweb» og sørge for at det er registrert riktig brukerinformasjon på «Min side» i Havneweb.

  OBS! Det er

  folkeregistrerte adresse som skal legges inn.

  Det er viktig å legge inn både e-post adresse og mobilnummer, da dette er kanalene som blir brukt av styret for utsendelser av fakturaer og annen viktig informasjon. 

   

 • Følge med på annonserte nyheter og løpende informasjon fra styret som legges ut på Havneweb under «Nytt fra Havna», på vår hjemmeside www.araas.no og på vår facebookside «Arås  brygge».

   

 • Informere styret umiddelbart dersom du har folkeregistrert adresse i en annen kommune enn Færder kommune.

   

 • Sette deg inn i båtforeningens gjeldende vedtekter og reglement.
   
 • Overholde gjeldende vedtekter, havnens reglementer, betalingsforpliktelser og styrets anvisninger som gis direkte eller som blir annonsert via hjemmesider, oppslag i båthavnen mv.

   

 • Gjøre deg kjent med styrets informasjonskanaler slik at du får med deg løpende informasjon fra styret.

   

 • Informere styret umiddelbart dersom din husstand disponerer flere båtplasser.

   

 • Benytte anvist båtplass.

  Ubenyttet plass i en hel sesong kan medføre opphør av leierett til båtplass og samtidig opphør av medlemskap. Styret kan etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Styret skal forestå eventuell fremleie. 

   

 • Båtplass som er tilbudt som såkalt «fastplass» kan ikke benyttes før fullt innskudd er innbetalt.

   

 • Godta flytting av båt etter styrets anvisning, og akseptere at ny tildelt plass kan medføre endret betalingssats.

   

 • Kontakte styret for å få utdelt nøkkel.

   

 • Kontakt styret for å få utdelt klistremerke til båten. Medlemmets-/båteiers telefon-nr. skal skrives på klistremerket og klistremerket skal plasseres synlig på båten.

   

 • Sørge for at båten din er forsikret mot skade som den kan forvolde mot personer eller gjenstander.

   

 • Delta vederlagsfritt i annonserte vakter og dugnader. Manglende oppmøte til vakt eller dugnad innebærer et gebyr fastsatt av årsmøte, enten for å bli fritatt eller som en belastning for ikke å ha møtt.

   

 • Uoppfordret å søke endret båtplasstype som er best mulig tilpasset din båts lengde og bredde.

   

 • Opptre hensynsfullt i brygge- og landområde slik at det ikke oppstår skader som medlemmet kan bli personlig ansvarlig for å utbedre/erstatte.

   

 • Sikre at du og ditt følge følger Arås båtforenings vedtekter og reglement ved opphold på Arås brygge.

   

 • Ikke foreta noen inngrep i bryggens konstruksjon eller i felles tekniske installasjoner. Båtplassens lengde og bredde skal ikke endres.

   

 • Sørge for at det er minimum være 15 cm klaring på hver side mellom båt og utrigger.

   

 • Jevnlig føre tilsyn med egen båt samt fortøyninger slik at ikke skader oppstår på båtforeningens eiendom, eller andre båter.

   

 • Vedlikeholde din egen båtplass. Blant annet ved å holde flytelementene fri for skjell og annen groing. Dette for å opprettholde flyteevnen samt hindre mattilgang for måker.

   

 • Bistå styret med å påse at det er god orden i havnen. Bidra til at bryggeanlegg og bygninger holdes i orden, og at området er et sikkert, ryddig og et hyggelig sted å være.

   

 • Anmodninger og bestemmelser fra styret og pirsjefer skal respekteres og følges.

   

 • Orientere styret skriftlig dersom båtplassen ikke skal benyttes i en hel sommersesong.

  Styret oppfordrer alle medlemmer til også å gi beskjed dersom båtplassen ikke benyttes i f.eks. noen ferieuker. Da kan styret leie ut plassen som midlertidig døgnbasert gjesteplass og båtforeningen kan få inn litt inntekter.

   

 • Inngå strømavtale og benytte strømmåler utdelt av styret ved bruk av strøm i mer enn 3 dager sammenhengende

   

 • Redusere vannforbruket mest mulig. Ved båtvask og lignende bør sprøytepistol benyttes.

   

 • Parkere på parkeringen som er merket «Parkering for medlemmer». Se oversikt over parkering på denne hjemmesiden under fanen «Parkering på Arås».

   

 • Kun parkere langs bryggekanten for av- og pålessing fra båt. Maks 5 minutter.