Plikter for medlemmer

Medlemmer i Arås Båtforening plikter å:  

 • Sørge for at det er registrert riktig kontaktinformasjon mm på «Min side» i Havneweb.
  Styret  oppfordrer på det sterkeste å legge inn både epost og mobilnummer her, da dette er kanalene som blir brukt av styret for utsendelser av fakturaer og annen viktig informasjon.

 • Informere styret umiddelbart dersom medlem (leietaker) har folkeregistrert adresse i en  annen kommune enn Færder kommune. Det er i følge vedtektene er et krav at medlemmer  og leietakere i Arås båtforening er folkeregistrert i Færder kommune.

 • Sørge for at han/hun står oppført med sin folkeregistrerte adresse i Havneweb.

 • Informere styret umiddelbart drsom medlemmets husstand disponerer flere båtplasser. Det  er i følge vedtektene kun er tillatt med en båtplass pr. husstand.

 • Benytte anvist båtplass. Ubenyttet plass i en hel sesong kan medføre opphør av  medlemskap. Styret kan etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen  samt forestå fremleie.

 • Kontakte styret for å få utdelt nøkkel.

 • Overholde gjeldende vedtekter, havnens reglementer, betalingsforpliktelser og styrets  anvisninger som gis direkte eller som blir annonsert via hjemmesider, oppslag i båthavnen  mv.

 • Holde sin båt forsikret mot skade som hans/hennes båt måtte forvolde mot annen person  eller gjenstand.

 • Delta vederlagsfritt i annonserte vakter og dugnader. Manglende oppmøte til vakt eller  dugnad innebærer et gebyr fastsatt av årsmøtet, enten for å bli fritatt eller som en belastning  for ikke å ha møtt.

 • Opptre hensynsfullt i brygge- og landområde slik at det ikke oppstår skader som medlemmet  kan bli personlig ansvarlig for å utbedre/erstatte.

 • Sikre at eget følge følger Arås båtforenings vedtekter og reglement ved opphold på Arås  brygge.

 • Ikke foretas noen inngrep i bryggens konstruksjon eller i felles tekniske installasjoner.  Båtplassens lengde og bredde kan ikke endres.

 • Sørge for at det er minimum være 15 cm klaring på hver side mellom båt og utrigger.

 • Jevnlig føre tilsyn med egen båt samt fortøyninger slik at ikke skader oppstår på  fbåtoreningens eiendom, eller andre båter.

 • Vedlikeholde sin egen båtplass. Blant annet ved å holde flytelementene fri for skjell og annen  groing. Dette for å opprettholde flyteevnen samt hindre mattilgang for måker.

 • Bistå styret med å påse at det er god orden i havnen. 
   
 • Orientere styret skriftlig dersom båtplassen ikke skal benyttes i en hel sommersesong. Styret oppfordrer alle medlemmer til også å gi beskjed dersom båtplassen ikke benyttes i f.eks.  noen ferieuker. Da kan styret leie ut plassen som midlertidig døgnbasert gjesteplass og båtforeningen kan få inn litt inntekter.

 • Uoppfordret å søke endret båtplasstype som er best mulig tilpasset båtens lengde og  bredde.

 • Godta flytting av båt etter styrets anvisning, og akseptere at ny tildelt plass kanmedføre  endret betalingssats.

 • Å redusere vannforbruket mest mulig. Ved båtvask og lignende bør sprøytepistol benyttes.

 • Parkere på parkeringen som er merket «Parkering for medlemmer». Klikk her for å få  grunnleggende oversikt over Arås båthavn: https://araas.no/havna/

 • Kun parkere langs bryggekanten for av- og pålessing fra båt.*

 • Gjøre seg kjent med programmet Havneweb og da særlig «Min side» samt «Nytt fra Havna»  samt å følge med på vår hjemmeside www.araas.no og eventuelt vår facebookside «Arås  brygge» for å få med seg løpende informasjon fra styret.