Vinteropplag på land

VINTEROPPLAG 2024 2025

Arås båtforening har en stor parkeringsplass som benyttes til opplagsplasser for båter om vinteren. 

Alle som ønsker å legge sin båt i vinteropplag på land (dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer) skal hvert år søke om dette ved å sette seg på venteliste i Havneweb. Se veiledning nedenfor hvis du ønsker å sette deg på venteliste.

Sesongen for vinteropplag på land er i tidsrommet fra 15. september til 15. mai. 

Arås båtforening tilbyr vinteropplagsplass på land for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Medlemmene i Arås båtforening er berettiget fritt vinteropplagsplass på Arås brygge og de har fortrinnsrett til vinteropplagsplass fremfor ikke-medlemmer, men for å benytte denne fortrinnsretten, må de sette seg på ventelisten før 15. august. 

De som ikke er medlem i Arås båtforening, og får tildelt vinteropplagsplass på land på Arås brygge, skal betale leie for opplagsplassen forskuddsvis. Leien er beregnet ut fra størrelsen på opplagsplassen og blir fakturert når tilbud om plass er akseptert. Prisen er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte.

Plassen kan ikke benyttes utenfor sesongen for vinteropplag på land og ikke før eventuell faktura er betalt.

Sette seg på venteliste

Arås båtforening benytter programmet Havneweb til administrasjon av båthavnen og det er her du kan sette deg på venteliste.

Hvis du er medlem, eller hvis du allerede har en Havneweb-bruker hos oss og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinteropplagsplass på land, klikk her.

Hvis du ikke er medlem og ikke har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinteropplagsplass på land, klikk her.

Tildeling av vinteropplagsplass på land

Alle som blir tildelt vinteropplagsplass på land på Arås brygge, får et skriftlig tilbud (via sms og/eller e-post) om plass. I e-posten som blir sendt ut ligger det et vedleggsdokument med retningslinjer og betingelser for vinteropplagsplass på land på Arås brygge.

Ved å akseptere tilbudet om tildelt plass, aksepterer du også våre retningslinjer og betingelser for vinteropplagsplass på land.

Når tilbudet er akseptert, får de som ikke er medlemmer i Arås båtforening tilsendt en  faktura på leie av vinteropplagsplass på land. Leiebeløpets størrelse samsvarer med satser fastsatt av båtforeningens årsmøte. Leien forfaller til betaling ved sesongstart. 

Medlemmer faktureres ikke for vinteropplagsplass på land, da denne leien er inkludert i årlig  leieavgift til båtforeningen. 

Vinteropplagsplassen kan ikke benyttes før vintersesongen for opplag på land er påbegynt og eventuell faktura er innbetalt.  

Opptak og utsett

Opptak og utsetting av båter, organiseres og bekostes av leietaker. 

Bemerk her at de som ikke er medlem i båtforeningen, og som benytter Arås båtforenings utsettskai eller utsettsrampe, skal betale gjeldende gebyr for dette via vipps. Se oppslag i havnen og/eller klikk på lenkene nedenfor for mer informasjon: 

UTSETTSKAI

UTSETTSRAMPE

Ellers gjelder følgende

 • Båt i vinteropplag på land skal plasseres i henhold til båtforeningens gjeldende veiledning

   

 • Ved bruk av transportfirma er det båteiers ansvar å sørge for at båten plasseres på opplagsplassen på tildelt plass og etter båtforeningens gjeldende opplagskart og veiledning

   

 • Det skal være en avstand på 0,5 m rundt hver båt. Det vil si at det skal være 1 m mellom hver båt i alle retninger

   

 • Styret kan endre plassering av båter på båteiers kostnad (+ ev. administrasjonsgebyr) dersom dette er nødvendig, som følge av feilplassering, helse,- miljø,- og sikkerhetsmessige årsaker, e.l.

   

 • Strøm for lading om bord på båter som ligger på vinteropplagsplass på land, skal kun forgå i korte perioder, om dagen og med båteier til stede. Det er kun lov å bruke godkjent kabel (3 x 2,5 mm2)

   

 • Det er ikke tillatt å ha seilbåter rigget under vinteropplag. Det er avsatt et eget område for master

   

 • Leietaker ligger i havnen for egen regning og risiko og er forpliktet til å holde sin båt forsikret mot skade som hans båt måtte forvolde mot annen person eller gjenstand

   

 • Leietager ansvarlig for at båten sikres godt

   

 • Det settes ikke opp båtvakter for vinterhalvår. Leietaker må selv organisere ettersyn av sin båt.

   

 • Leietager plikter å dekke alle nødvendige utgifter som utleier påføres dersom opplaget av båten ikke er plassert forsvarlig

   

 • Vedlikehold, vårpuss mm. skal foregå på en hensynsfull måte, slik at andre båter ikke skades eller tilgrises

   

 • Båtforeningen har spyle-/vedlikeholdsplasser som kan benyttes. Se vår hjemmeside www.araas.no og fanen «Båthavna» for mer informasjon.

   

 • Opplagsutstyr skal fjernes fra plassen uten unødig opphold og brukere av opplagsplassen skal sørge for forsvarlig opprydding og renhold etter opplag og båtpuss

   

 • Båtforeningens vedtekter og reglement og styrets anvisninger i forhold til renovasjon og avfallshåndtering skal følges. Disse finnes du ved å klikke på lenkene nedenfor:

   

VEDTEKTER 

 

REGLEMENT 

 

 • Leietaker har ikke tillatelse til fremleie av opplagsplassen og retten til opplagsplass kan heller ikke overdras

   

 • Opplagsplassen skal være fri for båter og opplagsutstyr i perioden 15. mai til 15. september.

   

 • Hvis båt ikke er sjøsatt eller fjernet fra opplagsplassen innen 15. mai, uten at dette er skriftlig innvilget av styret, eller hvis eier ikke kan oppspores, kan båten flyttes og om nødvendig selges av båtforeningen for å dekke påløpte utgifter. Eventuelt kan båten tilintetgjøres hvis den ikke er salgbar. I slike tilfeller vil det påløpe båteier et administrasjonsgebyr i.h.t. betalingsbetingelser fastsatt av båtforeningens årsmøte.

   

 • Båter som blir liggende over definerte sesong faktureres for påfølgende sesong og båten kan bli flyttet for båteiers regning inkludert et administrasjonsgebyr fastsatt av årsmøtet.

   

 • Ved forsinket betaling anses båtforeningens vedtekter og reglement for misligholdt, og plassen disponeres av båtforeningen umiddelbart. Leietaker hefter fortsatt for leien inntil styret eventuelt har fått leiet ut til ny leietaker.

   

 • Ved eventuell misligholdelse av hefter leietaker med et administrasjonsgebyr fastsatt av årsmøtet.

   

 • Følge vedtekter og regler som gjelder for havnen.

   

 • Leietaker har ikke tillatelse til fremleie av vinteropplagsplassen og retten til opplagsplass kan heller ikke overdras.

   

 • Skulle offentlige inngrep, regulering, rettsavgjørelser, ekspropriasjon eller lignende forhindre Arås båtforening i å fortsette sin virksomhet, eller å oppfylle våre retningslinjer og betingelser, kan IKKE leietaker rette økonomiske eller andre krav mot Arås båtforening i den anledning. 

Lovlig bruk av strøm

 • Strøm for lading eller arbeid ombord skal kun foregå i korte tidsperioder, om dagen og med båteier til stede.

   

 • Det er kun lov å bruke godkjent kabel (3 x 2,5 mm2).

   

 • Enhver form for kontinuerlig oppvarming ombord er ikke tillatt.

   

 • Når strøm ikke benyttes, skal kabelen kobles fra i koblingsskapet og kabelen skal kveiles opp og oppbevares i båten. Kabler som ligger på bakken over tid vil bli fjernet.

   

 • Kabler skal være godkjent gummikabel av typen H07RN-F eller lignende. Alt elektrisk  utstyr skal være jordet.

   

 • Kostnaden for lovlig bruk av strøm for båter som ligger på vinteropplagsplass på land er inkludert i prisen for vinteropplagsplassen.

   

ANSVARLIG – VINTEROPPLAGSPLASS PÅ LAND: 

Jan Henrik Westby 

Mobil: 90 58 23 63 

E-post: henrik.westby48.hw@gmail.com