Vinteropplag på land

2023.04.26 Opplagskart - sesongen 2023_2024 copy

Arås båtforening har en stor parkeringsplass som benyttes til opplagsplasser for båter om vinteren. 

Sesongen for vinteropplag på land er i tidsrommet fra 15. september til 15. mai. 

Alle som ønsker å legge sin båt i vinteropplag på land på Arås brygge, dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer, skal søke om dette hvert år. 

Du søker ved å sette seg på venteliste i Havneweb. 

Medlemmene i Arås båtforening er berettiget fritt vinteropplagsplass på Arås brygge og de har fortrinnsrett til vinteropplagsplass fremfor ikke-medlemmer. 

De som ikke er medlem i Arås båtforening, og får tildelt vinteropplagsplass på land på Arås brygge, skal betale leie for opplagsplassen forskuddsvis.

Leien er beregnet ut fra størrelsen på opplagsplassen og blir fakturert når tilbud om plass er akseptert. 

Prisen er etter gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. Klikk her for gjeldende betalingssatser.

Plassen kan ikke benyttes utenfor sesongen for vinteropplag på land og ikke før eventuell faktura er betalt.

 

Sette seg på venteliste

Arås båtforening benytter styringsprogrammet Havneweb til administrasjon av båthavnen, og det er her du kan sette deg på venteliste.

Hvis du er medlem, eller hvis du allerede har en Havneweb-bruker hos oss og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinteropplagsplass på land, klikk her

Hvis du ikke er medlem og ikke har en Havneweb-bruker hos oss, og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinteropplagsplass på land, klikk her.

 

Tildeling av leierett til vinteropplagsplass på land

Alle som blir tildelt vinteropplagsplass på land på Arås brygge, får et skriftlig tilbud (via sms og/eller e-post) om plass. 

I e-posten som blir sendt ut ligger det et vedleggsdokument med retningslinjer og betingelser for vinteropplagsplass på land på Arås brygge. 

Ved å akseptere tilbudet om tildelt plass, aksepterer du også våre retningslinjer og betingelser for vinteropplagsplass på land.

Når tilbudet er akseptert, får de som ikke er medlemmer i Arås båtforening tilsendt en  faktura på leie av vinteropplagsplass på land. Leiebeløpets størrelse samsvarer med satser fastsatt av båtforeningens årsmøte. Leien forfaller til betaling ved sesongstart. 

Medlemmer faktureres ikke for vinteropplagsplass på land, da denne leien er inkludert i årlig  leieavgift til båtforeningen. 

 

Opptak og utsett

Opptak og utsetting av båter, organiseres og bekostes av leietaker.  

Bemerk her at de som ikke er medlem i båtforeningen, og som benytter Arås båtforenings utsettskai eller utsettsrampe, skal betale gjeldende gebyr for dette via vipps. Se oppslag i havnen og/eller klikk på lenkene nedenfor for mer informasjon: 

UTSETTSKAI:  https://araas.no/servicekaia/

UTSETTSRAMPE: https://araas.no/batrampa/

Båter som blir liggende over definerte sesong vil bli fakturert for påfølgende sesong og båten kan bli flyttet for båteiers regning inkludert et administrasjonsgebyr iht. gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. 

Ved forsinket betaling anses leieavtalen for misligholdt, og plassen disponeres av Arås båtforening umiddelbart. Leietaker hefter fortsatt for leien, i.h.t retningslinjer og  betingelser, inntil plassen eventuelt er leiet ut til ny leietaker. 

Ved eventuell misligholdelse av leieavtalen hefter leietaker med et administrasjonsgebyr iht. gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. 

Hvis båt ikke er sjøsatt, eller fjernet fra opplagsplassen innen 15. mai, uten at dette er skriftlig innvilget av styret, eller hvis eier ikke kan oppspores, kan båten flyttes og om nødvendig selges av foreningen for å dekke påløpte utgifter. 

Eventuelt kan båten tilintetgjøres hvis den ikke er salgbar. I slike tilfeller vil det påløpe eier av båten et administrasjonsgebyr iht. gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte. 

Ellers gjelder følgende

 • Når du får tildelt en vinteropplagsplass på land, skal båten plasseres på tildelt opplagsplassnummer og i henhold til båtforeningens gjeldende veiledning. Se opplagskart og eventuell annen veiledning fra båtforeningen. Dette  gjelder også forhåndsreservering og disponering av opplagsplassen forøvrig.

 • Ved bruk av transportfirma er det båteiers ansvar å sørge for at båten plasseres på tildelt plass og etter båtforeningens gjeldende opplagskart og eventuell annen veiledning fra båtforeningen.

 • Det skal være en avstand på 0,5 m rundt hver båt. Det vil si at det skal være 1 meter mellom hver båt i alle retninger.

 • Styret kan endre plassering av båter på båteiers kostnad (samt en administrasjonsgebyr iht. gjeldende betalingssatser fastsatt av årsmøte) dersom dette er nødvendig, som følge av  feilplassering, helse,- miljø,- og sikkerhetsmessige årsaker, e.l.

 • Strøm for lading om bord på båter som ligger på vinteropplagsplass på land, skal kun forgå i korte tidsperioder, om dagen og med båteier til stede. Det er kun lov å bruke godkjent kabel (3 x 2,5 mm2).

 • Det er ikke tillatt å ha seilbåter rigget under vinteropplag. Det avsettes et eget område for master dersom man ikke ønsker å lagre mastene liggende på egen båt.

 • Leietaker ligger i havnen for egen regning og risiko og er forpliktet til å holde sin båt forsikret mot skade som hans båt måtte forvolde mot annen person eller gjenstand.

 • Leietager ansvarlig for at båten sikres godt.

 • Det er ikke satt opp båtvakter for vinterhalvår. Leietaker må  selvorganisere ettersyn av sine båter.

 • Leietager plikter å dekke alle nødvendige utgifter som utleier påføres dersom opplaget av båten ikke er plassert forsvarlig.

 • Vedlikehold, vårpuss mm. skal foregå på en hensynsfull måte, slik at andre båter ikke skades eller tilgrises.

 • Opplagsplassen skal være fri for båter og opplagsutstyr i perioden 15. mai til 15. september.

 • Plass for vedlikehold eller reparasjon av båt som tar mer enn syv dager i dette tidsrommet skal avtales med styret.

 • Opplagsutstyr skal fjernes fra plassen uten unødig opphold og brukere av opplagsplassen skal sørge for forsvarlig opprydding og renhold etter båtpuss.

 • Leietaker og hans følge forplikter seg for øvrig til å følge vedtekter og regler som gjelder for havnen. Disse finnes du ved å klikke på lenkene nedenfor:

VEDTEKTER 

REGLEMENT 

 • Leietaker har ikke tillatelse til fremleie av vinteropplagsplassen og retten til opplagsplass kan heller ikke overdras.

 • Skulle offentlige inngrep, regulering, rettsavgjørelser, ekspropriasjon eller lignende forhindre Arås båtforening i å fortsette sin virksomhet, eller å oppfylle våre retningslinjer og betingelser, kan IKKE leietaker rette økonomiske eller andre krav mot Arås båtforening i den anledning.


Lovlig bruk av strøm

Strøm for lading eller arbeid ombord skal kun foregå i korte tidsperioder, om dagen og med båteier til stede.

Det er kun lov å bruke godkjent kabel (3 x 2,5 mm2)

Kostnaden for lovlig bruk av strøm for båter som ligger på vinteropplagsplass på land er inkludert i prisen for vinteropplagsplassen.

Enhver form for kontinuerlig oppvarming ombord er ikke tillatt.

Når strøm ikke benyttes, skal kabelen kobles fra i koblingsskapet og kabelen skal kveiles opp og oppbevares i båten. Kabler som ligger på bakken over tid vil bli fjernet.  

Kabler skal være godkjent gummikabel av typen H07RN-F eller lignende. Alt elektrisk  utstyr skal være jordet.   

Kostnaden for lovlig bruk av strøm for båter som ligger på vinteropplagsplass på land er inkludert i prisen for vinteropplagsplassen.

ANSVARLIG – VINTEROPPLAGSPLASS PÅ LAND: 

Jan Henrik Westby 

Mobil: 90 58 23 63 

E-post: henrik.westby48.hw@gmail.com