Vinteropplagsplass på land

opplag på arås

Arås båtforening har en stor parkeringsplass som benyttes til opplagsplasser for båter om vinteren. 

Sesongen for vinteropplag på land er i tidsrommet fra og med 15. september til og med 15.  mai. 

Medlemmene i Arås båtforening er berettiget fritt vinteropplagsplass på Arås brygge og de har også fortrinnsrett til vinteropplagsplass fremfor ikke-medlemmer.

Søke om vinteropplagsplass på land

Alle som ønsker å legge sin båt i vinteropplag på land (dette gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer) skal hvert år søke om dette ved å sette seg på venteliste i Havneweb.

Hvis du er medlem, eller hvis du allerede har en Havneweb bruker hos oss og trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinteropplagsplass på land, klikk her.

Hvis du ikke er medlem og trenger trenger veiledning om hvordan du setter deg på venteliste for vinteropplagsplass på land, klikk her.

De som ikke er medlem i Arås båtforening og får tildelt vinteropplagsplass på land på Arås brygge, skal betale leie for opplagsplassen forskuddsvis. Leien blir fakturert.

Tildeling av leierett til vinteropplagsplass på land

Alle som blir tildelt en leierett til vinteropplagsplass på land i Arås båthavn, får et skriftlig  tilbud om plass sammen med et dokument med retningslinjer og betingelser for  vinteropplagsplass på land. 

Når tilbudet er akseptert, får de som ikke er medlemmer i Arås båtforening tilsendt en  faktura på leie av vinteropplagsplass på land. Leiebeløpets størrelse samsvarer med satser  fastsatt av båtforeningens årsmøte. Leien forfaller til betaling ved sesongstart. 

Medlemmer faktureres ikke for vinteropplagsplass på land, da denne leien er inkludert i årlig  leieavgift til båtforeningen. 

Retningslinjer og betingelser for leierett til vinteropplagsplass på land godkjennes ved aksept  av tildelt leierett (medlemmer) og ved aksept av tildelt leierett samt innbetaling av faktura  på vinteropplagsplass på land (ikke-medlem).  

Vinteropplagsplassen kan ikke benyttes før vintersesongen for opplag på land er påbegynt  og eventuell faktura er innbetalt.  

Opptak og utsetting av båter, bekostes av leietaker. 

Bermerk her at de som ikke er medlem i båtforeningen, men som benytter Arås båtforenings  utsettskai eller utsettsrampe, skal betale gjeldende gebyr for dette via vipps. Se oppslag i  havnen og/eller klikk på lenkene nedenfor for mer informasjon:

UTSETTSKAI

https://araas.no/servicekaia/

 

UTSETTSRAMPE

https://araas.no/batrampa/

Båter som blir liggende over definerte sesong vil bli fakturert for påfølgende sesong og båten  kan bli flyttet for båteiers regning inkludert et administrasjonsgebyr på kr 2.000,- til Arås  båtforening.

Ved forsinket betaling anses avtalen for misligholdt, og plassen disponeres av utleier  umiddelbart. Leietaker hefter fortsatt for leien i.h.t denne kontrakt inntil plassen eventuelt  er leiet ut til ny leietaker. Ved eventuell misligholdelse av kontrakten hefter leietaker med et administrasjonsgebyr pålydende kr 2.000,- til Arås båtforening. 

Hvis båt ikke er sjøsatt eller fjernet fra opplagsplassen innen 15.mai uten at dette er skriftlig  innvilget av styret, eller hvis eier ikke kan oppspores, kan båten flyttes og om nødvendig  selges av foreningen for å dekke påløpte utgifter. Eventuelt kan båten tilintetgjøres hvis den  ikke er salgbar. I slike tilfeller vil det påløpe et administrasjonsgebyr pålydende kr. 2.000,- til  Arås båtforening. 

Opptak og utsett

 • Når du får tildelt en vinteropplagsplass på land, skal båten plasseres på tildelt  opplagsplassnummer og i henhold til båtforeningens gjeldende veiledning. Se  vedlagte opplagskart og eventuell annen veiledning fra båtforeningen. Dette  gjelder også forhåndsreservering og disponering av opplagsplassen forøvrig. 
 • Ved bruk av transportfirma er det båteiers ansvar å sørge for at båten plasseres på  opplagsplassen på tildelt plass og etter båtforeningens gjeldende opplagskart og  eventuell annen veiledning fra båtforeningen.  
 • Det skal være en avstand på 0,5 m rundt hver båt. Det vil si at det skal være 1 m  mellom hver båt i alle retninger. 
 • Styret kan endre plassering av båter på båteiers kostnad (samt en administrasjons gebyr på kr 2.000,- til båtforeningen) dersom dette er nødvendig, som følge av  feilplassering, helse,- miljø,- og sikkerhetsmessige årsaker, e.l. 
 • Strøm for lading om bord på båter som ligger på vinteropplagsplass på land, skal  kun forgå om dagen og med båteier til stede. Det er kun lov å bruke godkjent  kabel (3 x 2,5 mm2).  
 • Det er ikke tillatt å ha seilbåter rigget under vinteropplag. Det avsettes et eget  område for master dersom man ikke ønsker å lagre mastene liggende på egen båt. 
 • Leietaker ligger i havnen for egen regning og risiko og er forpliktet til å holde sin  båt forsikret mot skade som hans båt måtte forvolde mot annen person eller  gjenstand. 
 • Leietager ansvarlig for at båten sikres godt.  
 • Det er ikke satt opp båtvakter for vinterhalvår. Leietaker må selv organisere  ettersyn av sine båter. 
 • Leietager plikter å dekke alle nødvendige utgifter som utleier påføres dersom  opplaget av båten ikke er plassert forsvarlig. 
 • Vedlikehold, vårpuss mm. skal foregå på en hensynsfull måte, slik at andre båter  ikke skades eller tilgrises.
 • Opplagsplassen skal være fri for båter og opplagsutstyr i perioden 15. mai til 15.
 • Plass for vedlikehold eller reparasjon av båt som tar mer enn syv dager i dette  tidsrommet skal avtales med styret. 
 • Opplagsutstyr skal fjernes fra plassen uten unødig opphold og brukere av  opplagsplassen skal sørge for forsvarlig opprydding og renhold etter båtpuss. 
 • Leietaker og hans følge forplikter seg for øvrig til å følge vedtekter og regler som  gjelder for havnen. Disse finnes du ved å klikke på lenkene nedenfor:

VEDTEKTER 

REGLEMENT 

Leietaker har ikke tillatelse til fremleie av vinteropplagsplassen og retten til  opplagsplass kan heller ikke overdras.

Lovlig bruk av strøm på båter som ligger på vinteropplagsplass på land

 • Strøm for lading eller arbeid ombord skal kun foregå om dagen og med båteier til stede. 
 • Det er kun lov å bruke godkjent kabel (3 x 2,5 mm2)..  
 • Enhver form for kontinuerlig oppvarming ombord er ikke tillatt.  
 • Når strøm ikke benyttes, skal kabelen kobles fra i koblingsskapet og kabelen skal kveiles opp og oppbevares i båten. Kabler som ligger på bakken over tid vil bli fjernet. 
 • Kabler skal være godkjent gummikabel av typen H07RN-F eller lignende. Alt elektrisk  utstyr skal være jordet.  
 • Kostnaden for lovlig bruk av strøm på land for båter som ligger på vinteropplagsplass  på land er inkludert i prisen for vinteropplagsplassen 

Skulle offentlige inngrep, regulering, rettsavgjørelser, ekspropriasjon eller lignende forhindre  utleier i å fortsette sin virksomhet, eller å oppfylle denne kontrakts bestemmelser, kan  leietaker IKKE rette økonomiske eller andre krav mot utleier i den anledning.

ANSVARLIG – VINTEROPPLAGSPLASS PÅ LAND: 

Henrik Westby 

Mob: 90 58 23 63 

E-post: henrik.westby48.hw@gmail.com