Overføring av leierett til båtplass (medlemskap)


Det er kun et medlem, eller et medlems dokumenterte arvinger, som kan overføre leierett til båtplass (medlemskap) i Arås båtforening.

 

Ved overføring av leierett til båtplass (medlemskap), må krav i vedtektenes §2 tilfredsstilles (fellesvedtekter §3).  Leierett til båtplass (medlemskap) er personlig og kan kun stå på en person.

 

Overføring av leierett til båtplass (medlemskap) må meldes skriftlig til styret i Arås båtforening på skjema:


«Overføring av leierett til båtplass (medlemskap).pdf»

 

Utfylt skjema sendes på e-post til post@araas.no. Skriv «Overføring av leierett til båtplass (medlemskap)» i emnefeltet.

 

Leierett til båtplass (medlemskap) i Arås båtforening kan overføres til et medlems barn forutsatt at barnet er over 18 år og har folkeregistrert bostedsadresse i Færder kommune. Det er kun lov å ha en båtplass pr. husstand (fellesvedtekter §3 og §3). 

 

Barn som får overført leierett til båtplass fra sine foreldre, regnes som nye medlemmer, og må betale inn eget innskudd etter gjeldende betalingssatser. Man kan altså ikke overta medlemskap eller medlemsansiennitet fra sine foreldre.

 

Den som overfører leierett til båtplass til sitt barn, frasier seg sin leierett til båtplass (medlemskap), og får tilbakebetalt sitt innskudd etter gjeldende vedtekter og reglement. Nøkkel skal leveres tilbake til styret og eventuelt nøkkeldepositum skal tilbakebetales.

 

Styret har fullmakt til å benytte innbetalt innskudd og/eller eventuelt nøkkeldepositum til dekning av eventuelle ubetalte fordringer. 

 

Ved medlem med leieretts død, kan leieretten (medlemskapet) overføres til gjenlevende ektefelle eller dokumentert samboer, forutsatt at vedkommende tilfredsstiller krav i fellesvedtekter §2 (fellesvedtekter §3). Nødvendig dokumentasjon som bekrefter status som gjenlevende ektefelle eller samboer skal legges ved. Innskudd opp til gjeldende innskuddssats ved overføringsdato skal innbetales. Den avdødes medlemsnummer og medlemsansiennitet beholdes av gjenlevende ektefelle eller dokumentert samboer.