Når du får tildelt båtplass i Arås Båtforening

Tildeling av båtplass gjøres av styret etter ansiennitet.  

Søkeransiennitet beregnes fra det tidspunkt søknadsgebyr er betalt.

Før tildelt båtplass kan disponeres, betaler medlemmet et innskudd i samsvar med satser fastsatt av båtforeningens årsmøte. Innskuddet er et rentefritt lån til foreningen som tilbakebetales når leieretten sies opp. Medlemmet som leier skal være over 18 år og bosatt i  Færder kommune.  

Båtforeningen skal utstede leierettsbevis til den person ved navns nevnelse tildeles leieretten for en båtplass.  

Alle som har eller får tildelt båtplass i Arås båthavn, plikter å være medlem av Arås båtforening.  

Når man blir tildelt en båtplass, eller leierett til båtplass, i Arås båthavn, får man tilsendt et  tilbud om leierett til båtplass, samt en avtale og en faktura på et rentefritt innskudd til båtforeningen. Avtalen godkjennes ved aksept av tildelt båtplass/leierett og ved innbetaling  av faktura på innskudd. Båtplassen kan ikke benyttes før innskuddet er innbetalt. 

Søker som blir tilbudt båtplass som ikke er i overensstemmende med ønsker i innsendt søknad, kan avstå fra å benytte seg av tilbudet og fortsatt opprettholde sin søkeransiennitet.

Plikter for medlemmer

Medlemmer som har fått tildelt leierett til båtplass plikter å:  

  • Benytte anvist båtplass. Ubenyttet plass i en hel sesong kan medføre opphør av medlemskap. Styret kan etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra denne  bestemmelsen samt forestå fremleie.  
  • Overholde gjeldende vedtekter, havnens reglementer, betalingsforpliktelser og  styrets anvisninger som gis direkte eller som blir annonsert via hjemmesider, oppslag  i båthavnen mv.  
  • Delta vederlagsfritt i annonserte vakter og dugnader. Manglende oppmøte til vakt  eller dugnad innebærer et gebyr fastsatt av årsmøtet, enten for å bli fritatt eller som  en belastning for ikke å ha møtt.  
  • Opptre hensynsfullt i brygge- og landområde slik at det ikke oppstår skader som  medlemmet kan bli personlig ansvarlig for å utbedre/erstatte.  
  • Bistå styret med å påse at det er god orden i havnen.  
  • Godta flytting av båt etter styrets anvisning, og akseptere at ny tildelt plass kan  medføre endret betalingssats.  
  • Gi båtforeningen fullmakt til å innhente bekreftelse fra offentlig instans om at  medlemmet har bosted i Færder kommune.  


Medlemmer med leierett som har folkeregistrert adresse utenfor kommunen eller som i mer enn ett – 1 år ikke har benyttet båtplassen, mister leieretten til båtplassen. Styret kan dispensere fra denne bestemmelse når særskilte grunner foreligger. Dette gjøres etter  forutgående skriftlig søknad til styret.