Tildeling av vinteropplagsplass på land

Vinter-opplag Arås båthavn kart

Styret går igjennom ventelisten og fordeler vinteropplagsplasser på land innen 14.  september.  

Alle som blir tildelt en leierett til vinteropplagsplass på land i Arås båthavn, får tilsendt  følgende dokumenter: 

 • «Tilbud om leierett til vinteropplagsplass på land i Arås båthavn» 
 • «Retningslinjer og betingelser for vinteropplagsplass på land» 

 

Retningslinjer og betingelser for leierett til vinteropplagsplass på vann godkjennes ved  aksept av tildelt leierett. 

Vinteropplagsplassen kan ikke benyttes før vintersesongen for opplag på land er påbegynt. Sesongen for vinteropplag på land er beregnet fra og med 15. september til og med 15. mai. Opptak og utsetting av båter eller lignende, bekostes av medlem (leietaker). 

Båter som blir liggende over definerte sesong vil bli fakturert for påfølgende sesong og båten  kan bli flyttet for båteiers regning inkludert et administrasjonsgebyr på kr 2.000,- til Arås  båtforening. 

Opptak og utsett 

 • Når du får tildelt en vinteropplagsplass på land, skal båten plasseres på tildelt  opplagsplassnummer og i henhold til båtforeningens gjeldende veiledning. Se  vedlagte opplagskart og eventuell annen veiledning fra båtforeningen. Dette  gjelder også forhåndsreservering og disponering av opplagsplassen forøvrig. 
 • Ved bruk av transportfirma er det båteiers ansvar å sørge for at båten plasseres på  opplagsplassen på tildelt plass og etter båtforeningens gjeldende opplagskart og  eventuell annen veiledning fra båtforeningen.  
 • Det skal være en avstand på 0,5 m rundt hver båt. Det vil si at det skal være 1 m  mellom hver båt i alle retninger. 
 • Styret kan endre plassering av båter på båteiers kostnad (samt en administrasjons gebyr på kr 2.000,- til båtforeningen) dersom dette er nødvendig, som følge av  feilplassering, helse,- miljø,- og sikkerhetsmessige årsaker, e.l. 
 • Strøm for lading om bord på båter som ligger på vinteropplagsplass på land, skal  kun forgå om dagen og med båteier til stede. Det er kun lov å bruke godkjent  kabel (3 x 2,5 mm2).  
 • Det er ikke tillatt å ha seilbåter rigget under vinteropplag. Det avsettes et eget  område for master dersom man ikke ønsker å lagre mastene liggende på egen båt.
 • Leietaker ligger i havnen for egen regning og risiko og er forpliktet til å holde sin  båt forsikret mot skade som hans båt måtte forvolde mot annen person eller  gjenstand. 
 • Leietager ansvarlig for at båten sikres godt.  
 • Det er ikke satt opp båtvakter for vinterhalvår. Leietaker må selv organisere  ettersyn av sine båter. 
 • Leietager plikter å dekke alle nødvendige utgifter som utleier påføres dersom  opplaget av båten ikke er plassert forsvarlig. 
 • Vedlikehold, vårpuss mm. skal foregå på en hensynsfull måte, slik at andre båter  ikke skades eller tilgrises.  
 • Opplagsplassen skal være fri for båter og opplagsutstyr i perioden 15. mai til 15.  september.  
 • Plass for vedlikehold eller reparasjon av båt som tar mer enn syv dager i dette  tidsrommet skal avtales med styret. 
 • Opplagsutstyr skal fjernes fra plassen uten unødig opphold og brukere av  opplagsplassen skal sørge for forsvarlig opprydding og renhold etter båtpuss.  
 • Medlem (leietaker) og dennes følge forplikter seg for øvrig til å følge vedtekter og  regler som gjelder for havnen. Disse finnes du ved å klikke her: 

 

      VEDTEKTER

 

      REGLEMENT

 

 • Medlem (leietaker) har ikke tillatelse til fremleie av vinteropplagsplassen og retten  til opplagsplass kan heller ikke overdras. 

 • Båter som blir liggende over definerte sesong vil bli fakturert for påfølgende  sesong og båten kan bli flyttet for båteiers regning inkludert et administrasjonsgebyr på kr 2.000,- til Arås båtforening.

 • Hvis båt ikke er sjøsatt eller fjernet fra opplagsplassen innen 15.mai uten at dette  er skriftlig innvilget av styret, eller hvis eier ikke kan oppspores, kan båten flyttes  og om nødvendig selges av foreningen for å dekke påløpte utgifter. Eventuelt kan  båten tilintetgjøres hvis den ikke er salgbar. I slike tilfeller vil det påløpe et  administrasjonsgebyr pålydende kr. 2.000,- til Arås båtforening.

 

Skulle offentlige inngrep, regulering, rettsavgjørelser, ekspropriasjon eller lignende forhindre  utleier i å fortsette sin virksomhet, eller å oppfylle denne kontrakts bestemmelser, kan  leietaker IKKE rette økonomiske eller andre krav mot utleier i den anledning.

ANSVARLIG – VINTEROPPLAGSPLASS PÅ LAND: 

Henrik Westby 

Mob: 90 58 23 63 

E-post: henrik.westby48.hw@gmail.com