Tildeling av vinterplass på vann

Styret går igjennom ventelisten og fordeler vinterplasser på vann innen 30. september. 

Alle som blir tildelt en leierett til vinterplass på vann i Arås båthavn, får tilsendt følgende  dokumenter: 

 • «Tilbud om leierett til vinterplass på vann i Arås båthavn» 
 • «Retningslinjer og betingelser vinterplass på vann» 

Retningslinjer og betingelser for leierett til vinterplass på vann godkjennes ved aksept av  tildelt leierett (medlemmer) og ved aksept av tildelt leierett samt innbetaling av faktura på  vinterplass på vann (ikke-medlem).  

Vinterplassen kan ikke benyttes før sesongen for vinterplass på vann er påbegynt. Sesongen for vinterplass på vann er beregnet i tidsrommet 1. oktober til og med 1. april.  

Ellers gjelder følgende: 

 • Når du får tildelt en vinterplass på vann, skal båten plasseres på tildelt  plassnummer og i henhold til båtforeningens gjeldende veiledning.  
 • Styret forbeholder seg rett til når som helst og uten begrunnelse å ta plassen  tilbake mot tildeling av ny plass av tilsvarende størrelse. Dersom leietaker ikke  flytter båten etter skriftlig varsel fra styret, vil det bli gjort for leietakers regning  inkludert et administrasjonsgebyr på kr 2.000,- til Arås båtforening. 
 • Styret kan endre plassering av båter på båteiers kostnad dersom dette er  nødvendig, som følge av feilplassering, helse,- miljø,- og sikkerhetsmessige  årsaker, e.l. 
 • Ved behov for strøm ombord for lading og varme skal det brukes strømmåler  utdelt av styret og det skal inngås en strømavtale. Dette gjelder både medlemmer  og ikke-medlemmer. NB! Ikke over 500 W.
 • Strømmåler avleses flere ganger i løpet av vintersesongen og faktura blir tilsendt. 
 • Det er ikke satt opp båtvakter for vinterhalvår. Eiere av båter som ligger ute i  vinterhalvåret må selv organisere ettersyn av båter. 
 • Alle båter som ligger i Arås båthavn må være tilstrekkelig forsikret mot skade som  hans båt måtte forvolde mot annen person eller gjenstand. Det gjøres  oppmerksom på at det kreves en spesiell forsikring for båter som ligger på vann i  vinterhalvåret. 
 • Medlem (leietaker) ligger i havnen for egen regning og risiko. 
 • Det må ikke foretas noen inngrep i bryggens konstruksjon eller i felles tekniske  installasjoner. Båtplassens lengde og bredde kan ikke endres. 
 • Det skal være minimum 15 cm klaring på hver side mellom båt og utrigger. Det er  påbudt med strekkavlaster på fortøyningstau, dette gjelder også springet. Kun  gummi strekkavlastere godtas. Dette skal være på plass ved sesongstart dersom  ikke dette er i orden vil leier motta et gebyr på kr 1.000,- og i tillegg utfører utleier  dette for leietagers regning. 
 • Hvis båten skal dekkes med presenning, skal det gjøres på en slik måte at  vindfanget ikke økes og at det ikke oppstår støy fra presenningen. Alle barduner,  fall og skjøter på seilbåter skal sikres slik at de ikke slår i vinden. 
 • For øvrig er leietager ansvarlig for at det benyttes frisk og riktig dimensjonert  fortøyningsmateriell. Leietager plikter å dekke alle nødvendige utgifter som utleier  påføres dersom fortøyningen ikke er forsvarlig. 
 • Medlem (leietaker) er ansvarlig for enhver skade som båten, dens fortøyninger  eller mannskap volder på bryggeanlegget, andres båter eller deler av  havneanlegget. 
 • Det er ikke satt opp båtvakter for vinterhalvår. Leietaker må selv organisere  ettersyn av sine båter. 
 • Medlem (leietaker) og dennes følge forplikter seg for øvrig til å følge vedtekter og  regler som gjelder for havnen. Disse finnes du ved å klikke her:

   

      VEDTEKTER

      REGLEMENT

 • Dersom det skulle bli en streng vinter med mye is, må den enkelte båteier regne  med at det må gjøres en innsats med å fjerne is fra ror og trimflaps. Oppstår det skader på bryggeanlegg, skal dette så snart som mulig varsles styret.
 • Medlem (leietaker) har ikke tillatelse til fremleie av vinterplassen og retten til  vinterplass kan heller ikke overdras.
 • Båter som blir liggende over definerte sesong vil bli fakturert for påfølgende  sesong og båten kan bli flyttet for båteiers regning inkludert et  administrasjonsgebyr på kr 2.000,- til Arås båtforening.

Skulle offentlige inngrep, regulering, rettsavgjørelser, ekspropriasjon eller lignende forhindre  utleier i å fortsette sin virksomhet, eller å oppfylle denne kontrakts bestemmelser, kan  leietaker IKKE rette økonomiske eller andre krav mot utleier i den anledning. 

ANSVARLIG – VINTERPLASS PÅ VANN: 

Terje Kaltvedt 

Mob: 90 87 12 21 

E-post: terje-ka@online.no