Ikke-medlem - sette meg på en eller flere ventelister

Ikke-medlemmer kan sette seg på venteliste for leirett til båtplass (søke om å bli medlem) samt venteliste for vinteropplagsplass på land og vinterplass på vann.

Søker skal oppgi sin folkeregistrerte adresse på sin søknad.

Båtforeningen fakturerer årlig et ventelistegebyr, fastsatt av årsmøte. Søkere som ikke betaler ventelistegebyr faller ut av ventelisten og mister sin søkeransiennitet.

Søkeransienniteten blir altså beregnet fra innbetalt ventelistegebyr.

For veiledning om hvordan du som ikke-medlem kan sette deg på de forskjellige ventelistene, klikk her

Venteliste for leierett til båtplass (søke om å bli medlem)

De båtplasser båtforeningen har til utleie er underlagt bestemmelser fastsatt av Færder kommune og følgende bestemmelser gjelder for disse:

  • Søknad om leierett til båtplass sendes til de respektive båtforeninger på fastsatt  skjema. Det betales et behandlingsgebyr, fastsatt av styret i båtforeningen. Styret  kan fastsette et årlig gebyr for å stå på søkerlisten.  
  • Søker må være bosatt i Færder kommune i hele søkeperioden inntil plass tildeles.
  • Søkere plikter å oppgi sin folkeregistrerte adresse på sin søknad 
  • Søker må ha fylt 18 år på søknadstidspunktet.  
  • Det er kun tillatt med en båtplass pr. husstand. Styret kan i særskilte tilfeller  dispensere fra dette etter skriftlig søknad.  
  • Tildeling av båtplass gjøres av styret etter ansiennitet. Søkeransiennitet beregnes fra  det tidspunkt søknadsgebyr er betalt.  
  • Før tildelt båtplass kan disponeres, betaler medlemmet et innskudd i samsvar med  satser fastsatt av den respektive båtforening. Innskuddet er et rentefritt lån til  foreningen som tilbakebetales når leieretten sies opp. Medlemmet som leier skal  være bosatt i Færder kommune.  
  • Båtforeningen skal utstede leierettsbevis til den person ved navns nevnelse tildeles leieretten for en båtplass. 

 

Venteliste for søkere på leierett for båtplass (søkere om medlemskap) skal være offentlig  tilgjengelig i den grad det er mulig mht personvern og lovverk.  

Søker som avstår fra å benytte seg av tilbudt hensiktsmessig båtplass i Arås båthavn, mister  sin plass på ventelisten og beregning av søkeransiennitet opphører.

Søker som blir tilbudt leierett til båtplass som ikke er i overensstemmende med ønsker i  innsendt søknad, kan avstå fra å benytte seg av tilbudet og fortsatt opprettholde sin  søkeransiennitet.

Venteliste for vinteropplag på land 

For mer informasjon, klikk her

Venteliste for vinterplass på vann 

For mer informasjon, klikk her